7 Stanovujú vaše vnútroštátne právne predpisy osobitnú úpravu majetkových pomerov manželov v prípade medzinárodných párov?

České právo nestanovuje žiadne zvláštne úpravy majetkových pomerov pre mnohonárodnostné páry.