8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

České právo nestanovuje žiadne zvláštne úpravy majetkových pomerov pre registrované partnerstvá. Registrovaní partneri však môžu upraviť svoje majetkové vzťahy zmluvou. To isté platí pre neregistrované partnerstvá. V priebehu dedičského konania registrovaný partner zosnulého  a deti zosnulého dedia v prvom rade, každý rovnakým dielom (§ 1635 ods. 1 a §3020 Občianskeho zákonníka).