9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Medzinárodná právomoc českých súdov v konaní o rozvode manželstva (a takisto v konaní o neplatnosť manželstva a o určení, či tu manželstvo je alebo nie je), je daná vtedy, ak je aspoň jeden z manželov štátnym občanom Českej republiky, alebo ak žalovaný má v Českej republike obvyklý pobyt.

Ak sú obaja manželia cudzinci a žalovaný nemá obvyklý pobyt v Českej republike ani v inom členskom štáte Európskej únie a ani nie je občanom členského štátu Európskej únie a nemá domicil v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska alebo v Írsku, je právomoc českých súdov v týchto veciach daná, ak

  • obaja manželia mali v Českej republike obvyklý pobyt a žalobca má ešte obvyklý pobyt v Českej republike,
  • žalobca má obvyklý pobyt v Českej republike a druhý manžel sa pripojil k návrhu, alebo
  • žalobca má obvyklý pobyt v Českej republike a mal tento obvyklý pobyt najmenej po dobu jedného roka bezprostredne pred podaním žaloby.

(§ 47 zákona o medzinárodnom práve súkromnom)

Rozhodovať o právach k nehnuteľným veciam, ktoré sú na území Českej republiky, prislúcha výlučne českým súdom alebo iným príslušným českým orgánom verejnej moci (§ 68 zákona o medzinárodnom práve súkromnom). Právomoc českých súdov na prejednanie dedičstva je daná, ak mal poručiteľ v čase svojej smrti obvyklý pobyt v Českej republike (§ 74 zákona o medzinárodnom práve súkromnom).

Pre konanie vo veciach manželských (vrátane vysporiadania spoločného majetku manželov po rozvode) je príslušný okresný súd, v ktorého obvode majú alebo mali manželia posledné spoločné bydlisko v Českej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd (t.j. súd podľa miesta bydliska) manžela, ktorý nepodal návrh na začatie konania, a ak nie je ani taký súd, je príslušný všeobecný súd manžela, ktorý podal návrh na začatie konania (§ 373 a § 383 zákona č. 292/2013 Zb. o osobitných konaniach súdnych). V prípadoch, kedy nie je žiadna súvislosť s rozvodovým konaním, má príslušnosť:

  • okresný súd podľa miesta bydliska žalovaného, alebo
  • okresný súd, v obvode ktorého sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá je súčasťou konania, alebo
  • okresný súd, na ktorom prebieha dedičské konanie, ak je rozdelenie ovplyvnené dedičským konaním (§ 88 občianskeho súdneho poriadku).