2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonným majetkovým režimom manželov v Dánsku je spoločný majetok. Majetok, ktorý manželia vlastnia v čase uzavretia manželstva alebo nadobudli neskôr, sa stáva súčasťou ich bezpodielového spoluvlastníctva. Manželia sa však môžu dohodnúť, že ich majetok sa bude upravovať inými právnymi predpismi a uzavrieť úplnú alebo čiastočnú zmluvu o rozdelení majetku (pozri pod 3.1.). Darca alebo testátor môžu tiež rozhodnúť, že dar alebo dedičstvo nesmie byť súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva. Ak nie je v zmluve uvedené inak, bezpodielové spoluvlastníctvo sa nevzťahuje na neprevoditeľné práva a práva osobnostného typu, ako napríklad určité formy autorských práv a dobré meno vzťahujúce sa na obchodnú činnosť. Pri rozdelení majetku sa okrem toho v prípade rozvodu alebo odluky si každý z manželov ponechá svoj spravodlivý nárok na dôchodok. Ak manželstvo trvalo len na krátku dobu, manželia si ponechajú všetky práva na dôchodok. (§ § 15, 16, 16 písm. a) a kapitola 4 zákona o právnych účinkoch manželstva)

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Pozri otázku 2.1.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Zvyčajne postačuje vypracovanie súpisu majetku, ktorý je predmetom zmluvy o rozdelení majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

V zásade môže každý z manželov slobodne spravovať majetok, ktorý priniesol do manželstva, rovnako ako majetok, ktorý nadobudol počas manželstva. Ak je však tento majetok súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva, musí sa s ním nakladať zodpovedne (§ § 16 – 17 zákona o právnych účinkoch manželstva). Manžel nemôže bez súhlasu druhého z manželov nakladať s majetkom alebo ho zaťažiť hypotékou, ak je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva, ak takáto nehnuteľnosť slúži ako rodinné sídlo alebo ak sa na ňu vzťahuje podnikanie manželov. Manžel alebo manželka takisto nemôže nakladať s predmetmi domácej spotreby, ktoré sú v spoločnej domácnosti manželov, pracovnými pomôckami druhého z manželov ani predmetmi používanými deťmi pre ich osobné potreby, ak tvoria súčasť bezpodielového spoluvlastníctva, ani ich založiť (§ 19 zákona o právnych účinkov manželstva). Ak jeden z manželov odmieta umožniť takéto formy nakladania, regionálna štátna správa môže umožniť takéto nakladanie, ak neexistuje dôvod na jeho odmietnutie. Ak sa s uvedeným majetkom bude nakladať bez súhlasu alebo povolenia, manžel, ktorý nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie nakladania na súde, ak tretia strana vedela alebo mala vedieť, že manžel, ktorý nakladal s majetkom, nemal nárok na takéto nakladanie. (§ 16 a § § 18 – 20 zákona o právnych účinkoch manželstva)

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Nie.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Manžel zodpovedá za svoje záväzky, ktoré vzniknú počas manželstva alebo pred ním, svojim podielom na bezpodielovom spoluvlastníctve a svojim oddeleným majetkom. Na vyrovnanie spoločných dlhov manželov môže veriteľ použiť spoločný majetok alebo oddelený majetok manželov. (§ 25 zákona o právnych účinkoch manželstva)