4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Zmluvy o oddelenom majetku medzi manželmi musia byť zaregistrované v osobnom registri vedenom Registračným súdom, Majsmarken 5, 9500 Hobro (telefón: 99685800, fax: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Zmluva sa zaregistruje ako celok vrátane informácií o tom, aký majetok patrí do oddeleného majetku.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Všetky informácie v osobnom registri sú verejne prístupné.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Zmluvy o oddelenom majetku platia len ak sú registrované.