5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

V prípade rozvodu, odluky atď. môžu manželia uzavrieť zmluvu o rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva. Ak takáto zmluva nebude uzavretá, získa každý z manželov spravidla polovicu existujúceho bezpodielového spoluvlastníctva. Podiel majetku každého z manželov sa vypočíta samostatne stanovením celkovej hodnoty majetku v rámci bezpodielového spoluvlastníctva náležiacemu jednému z manželov a odpočítaním jeho dlhov (okrem dlhov vzťahujúcich sa na oddelený majetok). Ak dlhy jedeného z manželov presahujú jeho majetok, bude hodnota jeho majetku stanovená ako nulová. Ak sa pri výpočte preukáže, že podiel jedného z manželov je väčší ako podiel druhého z manželov, rozdiel sa upraví. (§ § 53 a 58 zákona o rozdelení majetku rodiny)

Nároky na dôchodok, neprenosné práva, oddelený majetok atď. (viď 2.1.) nesmú byť predmetom rozdelenia. Manžel má právo vylúčiť zo spoločného majetku položky, ktoré používa výlučne na osobné potreby, pokiaľ ich hodnota nie je neprimeraná vzhľadom na finančnú situáciu manželov. Položky nadobudnuté na používanie maloletými deťmi môžu byť vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželom, s ktorým deti žijú.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Pravidlá týkajúce sa finančnej zodpovednosti manželov popísané v otázke 2.6. platia aj v prípade rozdelenia majetku po rozvode, rozluke atď.

Ak sú obaja manželia zaťažení finančnými záväzkami, môže jeden z manželov požiadať, aby druhý z manželov zaplatil svoju časť dlhu, ktorý sa tým stane splatným, alebo aby poskytol záruku na platbu. (§ 56 zákona o rozdelení majetku rodiny)

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

V niektorých situáciách môže mať manžel alebo manželka nárok na osobitné odškodnenie. Môže to byť okrem iného aj prípad:

  • Ak druhý z manželov zanedbal svoju finančnú situáciu, zneužil svoju moc nad bezpodielovým spoluvlastníctvom alebo sa inak nezodpovedne správal a tým výrazne znížil svoj podiel na bezpodielovom spoluvlastníctve.
  • Ak tento manžel alebo manželka priniesol najvýznamnejšiu časť bezpodielového spoluvlastníctva a rovnaké rozdelenie by bolo zjavne bezdôvodné, pretože manželstvo trvalo len krátku dobu a neprinieslo žiadny významný spoločný finančný výsledok. Môže byť rozhodnuté tak, že každý z manželov dostane takú časť bezpodielového vlastníctva, aká by zodpovedala jeho príspevku do majetku v čase, keď bolo manželstvo uzavreté alebo počas manželstva.
  • Ak druhý z manželov použil prostriedky z bezpodielového spoluvlastníctva na nákup alebo zlepšenie oddeleného majetku atď.
  • Ak jeden z manželov má oddelený majetok, môže byť rozhodnuté, že poskytne druhému manželovi určitú hodnotu na zabezpečenie, že tento nebude uvedený do neodôvodnených finančných ťažkostí z dôvodu odluky alebo rozvodu pod podmienkou, že majetkové okolnosti manželstva, jeho trvanie a ďalšie okolnosti osobitne navádzajú k takémuto opatreniu.
(§ 23 zákona o právnych účinkoch manželstva) (§§ 59, 61 a 67 zákona o rozdelení rodinného majetku)