6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Pravidlá týkajúce sa rozdelenia bezpodielového spoluvlastníctva sa použijú aj v prípade, ak jeden z manželov zomrie. Tým sa časť bezpodielového spoluvlastníctva zosnulého spolu s jeho oddeleným majetkom, ak takýto majetok existuje, stáva predmetom dedičstva.

Pozostalý manžel alebo manželka získa svoj podiel z bezpodielového spoluvlastníctva spolu so svojím oddeleným majetkom, ak nejaký existuje. Pozostalý manžel alebo manželka okrem toho získa svoje nároky na dôchodok atď. (viď otázka 2.1.)

Pozostalý manžel alebo manželka zdedí polovicu majetku zosnulého, ak má priamych dedičov. Ak zosnulý manžel alebo manželka nemá priamych dedičov, pozostalý manžel je jediným dedičom. Zosnulý manžel alebo manželka môže zanechať poslednú vôľu určujúcu iné rozdelenie dedičstva, s tým obmedzením, že štvrtina majetku zosnulého manžela alebo manželky musí byť zdedená pozostalým manželom alebo manželkou.

Pozostalý manžel alebo manželka má okrem toho právo vylúčiť z pozostalosti položky, ktoré sa používali výlučne na jeho osobné potreby, pokiaľ ich hodnota nie je neprimeraná vzhľadom na finančnú situáciu manželov, a položky nadobudnuté na používanie maloletými deťmi.

Pozostalý manžel alebo manželka môže okrem toho vyňať z pozostalosti sumu, ktorej hodnota po pripočítaní k pozostalosti pozostalého manžela alebo manželky a oddelený majetok sa rovná sume 600 000 DKK. Táto suma podlieha indexácii.

Pozostalý manžel alebo manželka môže previesť spoločný majetok manželov v nedelenom vlastníctve na ich spoločných priamych dedičov, napríklad deti alebo vnúčatá. Ak zosnulý manžel alebo manželka zanechá vlastných priamych dedičov, môže byť pozostalosť predmetom nedeleného vlastníctva na základe ich súhlasu. Nedelené vlastníctvo majetku znamená, že za normálnych okolností si dedičia nemôžu uplatňovať nárok na svoje dedičstvo po zosnulom, pokiaľ je pozostalý manžel nažive, a pozostalý manžel vlastní nedelené vlastníctvo celej pozostalosti a môže ho používať v každodennom živote, hoci sa tým hodnota majetku znižuje. Pozostalý manžel však nesmie zneužiť takéto vlastníctvo majetku.

(§§ 9 – 11 a §§ 18 – 19 zákona o dedičstve)