8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Podľa zákona o registrovanom partnerstve môžu dve osoby rovnakého pohlavia uzatvoriť registrované partnerstvo.

Ak zmluva neuvádza inak, na registrované partnerstvo sa vzťahujú tie isté pravidlá ako na manželstvo.

Právne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú len na osoby určitého pohlavia, sa však nebudú vzťahovať na registrované partnerstvo. Týka sa to pravidla o rozhodnom práve uvedené v bode 1.1., ktoré sa vzťahuje na pohlavie konkrétneho manžela. Toto pravidlo sa teda nevzťahuje na registrované partnerstvo.

Zdá sa, že neexistuje žiadna jednotná právna prax vzťahujúca sa na majetkové vzťahy v registrovanom partnerstve, ale právnici navrhujú, aby sa upravovali právnymi predpismi štátu prvého spoločného bydliska partnerov, prípadne podľa právnych predpisov štátu, v ktorom bolo partnerstvo registrované. Ďalej sa navrhuje, aby boli prípustné zmluvy o výbere práva.

Dohovor severských štátov o záležitostiach manželstva sa nevzťahuje na registrované partnerstvo.

(§ 1 a § § 3 – 4 zákona o registrovanom partnerstve)