2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Pri uzatváraní manželstva sú manželia povinní vybrať si režim úpravy majetkových pomerov. Môžu si vybrať medzi režimom bezpodielového spoluvlastníctva, režimom spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov alebo režimom oddelenia vlastníctva.

Ak sa manželia pri uzatvorení manželstva alebo manželskej majetkovej zmluvy nerozhodli pre žiadny režim úpravy majetkových pomerov, predpokladá sa uplatňovanie zákonného režimu bezpodielového spoluvlastníctva. Podľa tohto režimu sa majetok nadobudnutý počas manželstva považuje za spoločné vlastníctvo manželov.
V rámci režimu bezpodielového spoluvlastníctva sa za samostatný majetok považuje nasledovné:

  • osobné predmety (napr. oblečenie);
  • majetok, ktorý vlastnil každý z manželov ešte pred uzatvorením manželstva;
  • majetok nadobudnutý počas manželstva bezodplatne; vrátane daru alebo dedičstva;
  • majetok nadobudnutý na základe práva patriaceho do oddeleného majetku alebo výmenou za oddelený majetok.

Rozdelenie spoločného majetku je možné až po ukončení režimu bezpodielového spoluvlastníctva (buď úmrtím jedného z manželov, rozvodom alebo uzavretím predmanželskej zmluvy stanovujúcej odlišné majetkové pomery).

V rámci režimu spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov a režimu oddelenia vlastníctva neexistuje spoločný majetok manželov.

(Estónsky zákon o rodine)

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

V rámci režimu bezpodielového spoluvlastníctva a oddelenia vlastníctva nie je potrebné vypracovať súpis majetku, ale mal by sa vypracovať v rámci režimu spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov (pozri bod 5.3.).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

V rámci režimu bezpodielového spoluvlastníctva a oddelenia vlastníctva nie je potrebné vypracovať súpis majetku, ale mal by sa vypracovať v rámci režimu spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov (pozri bod 5.3.).

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

V rámci režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželia vykonávajú práva a povinnosti týkajúce sa ich spoločného majetku, a to spoločne alebo so súhlasom druhého manželského partnera. V prípade nakladania s hnuteľným majetkom alebo práv patriacich do spoločného vlastníctva manželov sa predpokladá súhlas druhého manželského partnera (táto domnienka však neplatí v prípade nakladania s nehnuteľným majetkom). Jeden z manželov môže nakladať so spoločným majetkom na účely každodennej potreby rodiny, na svoju potrebu a bez súhlasu druhého manžela.

Nakladanie so spoločným nehnuteľným majetkom bez súhlasu druhého manželského partnera je neplatné.

Každý z manželov spravuje svoj oddelený majetok samostatne a na svoje náklady a nie je potrebný súhlas druhého z manželov. Manžel môže disponovať s bývaním, ktoré je manželovým oddeleným majetkom, pokiaľ sa toto bývanie užíva ako bývanie rodiny alebo ho užíva druhý manžel, ktorý nie je vlastníkom a poskytnúť užívanie tretej strane alebo ukončiť právny vzťah, na ktorom je založené jeho užívanie, len so súhlasom druhého z manželov za predpokladu, že vlastníctvo k obydliu bolo nadobudnuté po 01.01.2015. Transakcia bez súhlasu druhého manžela je neplatná. To sa nevzťahuje na obydlia nadobudnuté pred 01.01.2015.

V rámci režimu spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov je majetok patriaci manželovi/manželke jeho/jej samostatným vlastníctvom, ktorým môže nezávisle disponovať len manžel, ktorému patrí (bez súhlasu druhého manželského partnera) bez ohľadu na to, či bol nadobudnutý pred manželstvom alebo počas manželstva. Ale pre transakcie s majetkom týkajúcim sa bývania používaného na bývanie rodiny alebo využívané manželom, ktorý nie je jeho vlastníkom, je potrebný súhlas druhého manželského partnera. Ak sa s takýmto majetkom nakladá bez súhlasu manžela, ktorý nie je jeho vlastníkom, je neplatné a druhý z manželov má právo podať žalobu o neplatnosť disponovania s majetkom voči tretej osobe.

Každý z manželov spravuje svoj samostatný majetok nezávisle a na vlastné náklady.

V rámci režimu oddelenia vlastníctva, bez ohľadu na majetkové pomery sa manželia správajú, akoby neboli manželmi a každý z manželov spravuje a nakladá so svojím vlastníctvom nezávisle a na vlastné náklady.

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Bez ohľadu na zvolenú úpravu majetkových pomerov majú manželia solidárny záväzok vyplývajúci z konania jedného z manželov pre bežný chod domácnosti, v záujme detí alebo na uspokojenie iných bežných potrieb rodiny (napríklad, ak si jeden z manželov vezme pôžičku v záujme rodiny, druhému z manželov vzniká solidárny záväzok). Výška tejto transakcie nesmie presiahnuť mieru zodpovedajúcu životným podmienkam manželov.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Bez ohľadu na to, ktorá úprava majetkových pomerov bola vybratá, je jeden z manželov zodpovedný za záväzky vzniknuté druhému z manželov len do tej miery, pokiaľ tento manželský partner môže druhého z manželov zastúpiť alebo zaviazať svojím konaním.

V rámci režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželia v plnej miere ručia voči tretím stranám svojím samostatným alebo spoločným majetkom, a to nasledovne:

  • za záväzky jedného z manželov vzniknuté na uspokojenie potrieb rodiny;
  • za splnenie solidárnych záväzkov jedného z manželov;
  • za záväzky, v rámci ktorých sa jeden z manželov dohodol s tretími stranami, že bude ručiť samostatným a spoločným majetkom (je potrebný súhlas druhého manžela).

V prípade ďalších záväzkov ručí každý manžel svojím samostatným majetkom a polovicou spoločného majetku (t. j. svojím podielom). Veriteľ môže požiadať o rozdelenie spoločného majetku, ak sa preukáže, že osobitné vlastníctvo manželského partnera dlžníka nepostačuje na splnenie záväzkov.