3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Režimy úpravy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nadobudnutých spoločných finančných prostriedkov a oddeleného vlastníctva sa počas manželstva môžu neobmedzene meniť, a to uzatvorením manželskej majetkovej zmluvy.

Napriek existujúcemu manželskému majetkovému režimu, môžu manželia na základe uzatvorenia manželskej majetkovej zmluvy:

  • ukončiť majetkový režim zvolený pri uzatváraní manželstva alebo pri predchádzajúcej manželskej majetkovej zmluve;
  • zaviesť iný majetkový režim povolený zákonom;
  • upraviť existujúci majetkový režim v prípadoch stanovených zákonom;
  • vymedziť platné právne predpisy pre svoje majetkové pomery, ak manželia bývajú v rôznych krajinách alebo ak majú rôzne občianstvo.

V prípade režimu bezpodielového spoluvlastníctva možno v manželskej majetkovej zmluve stanoviť nasledovné:

  • jednotlivý majetok možno vyhlásiť za spoločný alebo individuálny majetok;
  • že obmedzenia stanovené právnymi predpismi pre transakcie týkajúce sa rodinného bývania alebo bývania, užívaného samostatne jedným z manželov, sa nepoužijú (pozri 2.4.);
  • právo na správu spoločného majetku možno zveriť jednému z manželov, pričom takéto právo môže byť obmedzené v súlade s manželskou zmluvou;
  • môže sa stanoviť, že súhlas jedného z manželov nie je pri nezávislej hospodárskej činnosti druhého z manželov povinný.

V prípade režimu spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov v manželskej majetkovej zmluve možno stanoviť:

  • aby sa neuplatňovali obmedzenia uložené právnymi predpismi pre transakcie týkajúce sa rodinného bývania alebo bývania využívaného samostatne jedným z manželov (pozri bod 2.4.);
  • aby sa rozsah a výpočet fixného majetku určil inak, ako to stanovuje zákon (pozri bod 5.3.).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželia uzatvoria manželskú majetkovú zmluvu osobne, pričom túto zmluvu musí vypracovať a overiť notár.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská majetková zmluva sa môže uzavrieť buď pred manželstvom alebo počas manželstva (v takomto prípade nadobúda účinnosť po uzatvorení). Ak sa zmluva uzatvorí pred manželstvom, nadobudne účinnosť dňom uzatvorenia manželstva

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželskú majetkovú zmluvu môžu manželia neobmedzene meniť (pozri 3.1).