4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Ak sa manželia pri uzatvorení manželstva rozhodnú pre režim úpravy spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov alebo režim oddeleného vlastníctva, oddávajúci úradník alebo notár im predložia žiadosť, aby mohli do registra majetku manželov zaznamenať príslušný režim úpravy majetkových pomerov.

Ak sa nevyberie žiadny režim úpravy majetkových pomerov, do registra majetku manželov nie je potrebné urobiť žiadny záznam, pričom sa predpokladá uplatňovanie režimu bezpodielového spoluvlastníctva.

Ak manželia uzatvoria dmanželskú zmluvu, údaje z tejto zmluvy sa na žiadosť manželov zadajú do registra majetku manželov na základe žiadosti, na ktorej musí podpisy manželov overiť notár.

Ak spoločný majetkový režim alebo režim spoločne nadobudnutých ziskov ukončí súd, ten potom zašle kópiu súdneho rozhodnutia na Notársku komoru na vykonanie zápisu do registra majetku manželov.

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Estónska republika má jeden register majetku manželov, ktorý vedie Notárska komora.

(Estónsky zákon o registri majetku manželov)

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Do karty registra sa zaznamenávajú tieto informácie: osobné údaje manželov, manželský majetkový režim, zmeny a doplnenia vlastníckych práv manželov, uplatňovanie estónskeho alebo cudzieho práva na vlastnícke práva manželov a údaje o manželskej majetkovej zmluve.
V súbore registra sa uchovávajú dokumenty, ktoré sú podkladom pre záznam (manželské majetkové zmluvy, rozhodnutia súdu, žiadosti o vykonanie záznamov atď.).

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Informácie zaznamenané na registračnej karte manželského majetkového registra ako aj ich výpisy sú verejne dostupné. Prístup k registračným súborom ako aj výpisom z dokumentov v nich obsiahnutých je možné získať na základe oprávneného záujmu.

Oprávnený záujem sa predpokladá u manžela, notárov, exekútorov, konkurzných správcov, súdov a orgánov dohľadu.

Informácie obsiahnuté v registri manželských majetkových režimov sú dostupné na notárskych úradoch a na príslušných internetových stránkach. V prípade získania informácií obsiahnutých v registri manželských majetkových režimov na notárskom úrade sa platí notársky poplatok v súlade so Zákonom o notárskych poplatkoch.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Ak manželia robia úpravy bezpodielového spoluvlastníctva alebo ukončia svoj manželský majetkový režim (pozri bod 3.1.), má to mať právny účinok pre tretie strany len v prípade, ak sa tieto zmeny zadali do registra majetkových režimov manželov alebo ak bola tretia strana informovaná o existencii manželskej majetkovej zmluvy.