5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

V prípade režimu bezpodielového spoluvlastníctva sa spoločný majetok rozdelí medzi manželov podľa ustanovení o ukončení spoločného vlastníctva. Podľa zákona o vlastníckom práve sa majetok po ukončení spoluvlastníctva rozdelí podľa dohody uzatvorenej medzi spoluvlastníkmi. Ak sa nedospeje k dohode, súd vydá rozhodnutie.

Rozdelenie spoločného majetku je možné až po ukončení režimu bezpodielového spoluvlastníctva (buď úmrtím jedného z manželov, rozvodom alebo uzavretím manželskej majetkovej zmluvy stanovujúcej odlišné majetkové pomery). O majetku, ktorý nebol rozdelený, sa predpokladá, že bude spoločným vlastníctvom manželov, až pokiaľ sa nerozdelí.

V rámci režimu úpravy spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov a oddelenia vlastníctva neexistuje spoločný majetok manželov, preto nedochádza k jeho rozdeleniu.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Uplatňujú sa rovnaké pravidlá ako v bodoch 2.5. a 2.6.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Bez ohľadu na to, ktorý režim úpravy majetkových pomerov sa uplatňuje, ak má jeden z manželov na rodinu väčšie finančné výdavky ako druhý, má sa za to, že tento manžel nemá právo požadovať väčšiu kompenzáciu svojich príspevkov ako druhý manžel.

V rámci režimu bezpodielového spoluvlastníctva, ak manžel poverený spravovaním spoločného majetku využíva tento spoločný majetok v záujme svojho oddeleného vlastníctva, musí nahradiť výšku použitého majetku. Táto kompenzácia bude tvoriť súčasť spoločného majetku. Ak manžel používa svoj oddelený majetok v záujme spoločného majetku, môže požiadať o náhradu jeho výšky zo spoločného majetku.

V rámci režimu úpravy spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov, po ukončení majetkového režimu manželov, má manžel právo požiadať o vyrovnanie a finančné odškodnenie. Režim úpravy spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov sa končí buď smrťou jedného z manželov, rozvodom alebo uzatvorením manželskej majetkovej zmluvy, v ktorej sa stanoví iný režim úpravy majetkových pomerov, alebo rozhodnutím súdu na žiadosť jedného z manželov.

Tá časť každého manžela, ktorá sa počas režimu úpravy spoločne nadobudnutých finančných prostriedkov (nadobudnutého majetku) zvýšila, sa vyrovná.

Aby bolo možné stanoviť, do akej miery podlieha majetok vyrovnaniu, sa vypracuje súpis majetku patriaci obom manželom, v ktorom sa uvedie všetok majetok manželov (celkový majetok) s uvedením majetku oboch manželov na začiatku manželstva alebo majetkového režimu  (fixný majetok), a majetok oboch manželov, ktorý bol nadobudnutý ku koncu manželstva alebo majetkového režimu (nadobudnutý majetok) a hodnota tohto majetku.

Nie je potrebné vyrovnať:

  • majetok, ktorý vlastnil každý z manželov ešte pred uzatvorením manželstva;
  • majetok nadobudnutý počas manželstva bezplatne (napríklad ako dar alebo dedičstvo);
  • práva vyplývajúce pre manželského partnera z dôvodu zdravotných problémov alebo telesného zranenia a na základe štátneho a povinného dôchodkového poistenia;
  • majetok nadobudnutý pri výmene za majetok, ktorý nepodlieha vyrovnaniu.

V rámci režimu oddelenia vlastníctva sa na účely úpravy majetkových pomerov koná tak, akoby manželia neboli zosobášení. Manželský partner tak môže podať len všeobecnú žiadosť o kompenzáciu (napríklad za neoprávnené obohatenie, náhradu škody).