9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Podľa estónskeho občianskeho súdneho poriadku spadá daná záležitosť do jurisdikcie estónskeho súdu, ak sa o veci rozhoduje podľa ustanovení o jurisdikcii alebo na základe dohody o jurisdikcii, pokiaľ zákon alebo medzinárodná dohoda nestanovujú inak. V prípadoch stanovených zákonom môžu strany uzatvoriť dohodu o jurisdikcii. Dohoda o jurisdikcii môže zahŕňať dohodu o riešení sporov na konkrétnom súde.

Je možné sa obrátiť na notára v prípade právnych otázok týkajúcich sa majetkových pomerov manželov.