1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Na vlastnícke vzťahy manželov sa vzťahuje právo krajiny, ktorá sa stala bydliskom oboch manželov po sobáši, ak sa manželia nedohodnú inak. Ak bolo bydlisko manželov neskôr presunuté do inej krajiny, použije sa právo tejto krajiny, ak tam manželia žili po dobu najmenej piatich rokov. Právne predpisy príslušného štátu sa však budú uplatňovať okamžite po zmene bydliska, ak mali manželia bydlisko v tejto krajine už skôr počas manželstva, alebo ak sú obidvaja občanmi tohto štátu. Právo vzťahujúce sa na majetkové vzťahy manželov sa však nezmení, ak sa bydlisko manželov presunie do inej krajiny neskôr, ak manželia alebo snúbenci určili právo, ktoré bude upravovať ich majetkové vzťahy v zmluve, alebo v dôsledku zániku manželstva, rozluky alebo prebiehajúceho rozvodového konania, ak jeden z manželov získal právo žiadať o rozdelenie majetku manželov skôr, ako sa začali uplatňovať právne predpisy iného štátu. Ak manželia nemajú bydlisko v rovnakom štáte, použijú sa na ich majetkové vzťahy po zvážení všetkých okolností právne predpisy štátu, s ktorým majú najbližšie spojenie (§ 129 zákona o manželstve). Dohovor severských štátov medzi Dánskom, Fínskom, Islandom, Nórskom a Švédskom obsahuje okrem toho takmer identické ustanovenia o kolízii zákonov o manželstve, osvojení a poručníctve a platí v prípade, ak sú obaja manželia občanmi jedného zo zmluvných štátov v čase manželstva a následne stanoví ich bydlisko na území zmluvného štátu.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Snúbenci a manželia sú oprávnení určiť právo, ktoré bude upravovať ich majetkové vzťahy zmluvou. Zmluva je platná len v prípade, ak je uzavretá písomne. Vzhľadom na majetkové vzťahy manželov sa môže stanoviť právo štátu, v ktorom má manžel alebo manželka svoje bydlisko, alebo v ktorom je jeden z manželov občanom v čase uzatvorenia zmluvy, ako právo, ktoré bude upravovať ich majetkové vzťahy v manželstve. Ak bolo počas manželstva bydlisko jedného alebo oboch manželov presunuté do iného štátu, právo štátu, v ktorom mali posledné bydlisko obaja manželia v rovnakom čase, možno zvoliť ako právo, ktoré bude upravovať ich majetkové vzťahy. Zmluva o zmene alebo zrušení dohody o voľbe práva je platná, len ak je uzavretá v písomnej podobe (§ 130 zákona o manželstve).