2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Podľa fínskeho zákona o manželstve majetok, ktorý získal jeden z manželov pred uzavretím manželstva a ktorý nadobudne počas manželstva, patrí výlučne tomuto manželovi alebo manželke (§ 34 zákona o manželstve). Manželia majú manželské právo na majetok druhého z manželov bez ohľadu na to, či ide o nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, ak sa nedohodnú inak. Majetok, ktorý je predmetom manželského práva (majetok manželov), sa v prípade zániku manželstva rozdelí. Darca daru, závetca alebo majiteľ poistky môže určiť, že manžel alebo manželka obdarovaného, dediča alebo oprávneného z poistenia nebude mať žiadne právo vyplývajúce z manželstva na takýto majetok, ktorý získal druhý z manželov ako dar, na základe poslednej vôle alebo na základe doložky o osobe oprávnenej z poistenia (§ 35 zákona o manželstve).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Všetok majetok manželov sa považuje za predmet manželského práva, ak nie je stanovené inak.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Každý z manželov je oprávnený požadovať od druhého z manželov účasť na zostavení súpisu hnuteľného majetku oboch manželov. Ak sa manželia nedohodnú na rozdelení majetku, súd rozhodne akú dôkaznú závažnosť je potrebné venovať súpisu majetku (§ 60 zákona o manželstve). V praxi je nevyhnutné urobiť súpis majetku po začatí rozvodového konania a pred rozdelením majetku manželov, pretože inak nie je možné vypočítať majetok, na ktorý sa vzťahuje manželské právo.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Každý z manželov spravuje svoj majetok počas manželstva samostatne (§ 36 zákona o manželstve). Ak je však spoločný dom vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, na nakladanie s ním je potrebný súhlas druhého z manželov. Ak jeden z manželov, ktorý je vlastníkom spoločného domu, disponuje s domom bez súhlasu druhého z manželov, môže tento druhý z manželov napadnúť tento právny úkon. Súdne konanie je viazané na lehotu, ktorá končí tri mesiace po ukončení právneho úkonu (§ 38 zákona o manželstve). Ak manželia vlastnia majetok spoločne, činnosti týkajúce sa tohto majetku musia tiež vykonávať spoločne. Ak jeden z manželov odcudzí alebo bez súhlasu druhého z manželov založí hnuteľný majetok, ktorý patrí druhému z manželov alebo je v spoločnom vlastníctve oboch manželov, druhý má právo odkúpiť ho späť. Ak tretia strana nekonala v dobrej viere, alebo ak nebola vyplatená úhrada, manžel alebo manželka sú oprávnení získať majetok bez odkúpenia (§ 58 zákona o manželstve).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Obaja manželia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za záväzky druhého z manželov, ktoré vznikli za hmotné zabezpečenie rodiny (pozri časť 2.6.).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Obaja manželia sú samostatne zodpovední za dlhy, ktoré im vznikli pred alebo počas manželstva. Na druhej strane sú však obaja manželia spoločne a nerozdielne zodpovední za dlh, ktorý vznikol jednému z nich za hmotné zabezpečenie rodiny. Neexistuje však žiadna spoločná zodpovednosť za požičanie si peňazí, ktoré manžel prijal na hmotné zabezpečenie rodiny, alebo akýkoľvek iný dlh na vyživovaciu povinnosť, ak si bol veriteľ vedomý skutočnosti, že manželia žili oddelene v dôsledku rozpadu ich vzťahu (§ 52 zákona o manželstve). Manželia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za dlhy, ktoré im vznikli spolu počas manželstva, ak nie je dohodnuté inak (§ 53 zákona o manželstve).