3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

V manželskej zmluve uzatvorenej pred alebo počas manželstva môžu manželia alebo snúbenci vylúčiť z majetku manželov (majetok, na ktorý sa vzťahuje manželské právo) akékoľvek nehnuteľnosti, ktoré už vlastnia alebo získajú neskôr. Tou istou zmluvou možno stanoviť, že jeden z manželov bude mať manželské právo na majetok, na ktorý by nemal nárok podľa manželskej dohody uzavretej skôr (§ 41 zákona o manželstve). Ak manželia uzavreli manželskú zmluvu, ktorá vzájomne vylučuje manželské právo, po rozpade manželstva sa vykoná len rozdelenie majetku (pozri pod 5.1.).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva musí byť uzavretá písomne. Ak manžel alebo snúbenec alebo manželka alebo snúbenica nie sú sami oprávnení uzatvárať manželskú zmluvu z dôvodu právnej nespôsobilosti alebo obmedzenej právnej spôsobilosti, je potrebné získať písomný súhlas ich opatrovníka (§ 42 zákona o manželstve). Manželia podpisujú manželskú zmluvu, ktorá má byť osvedčená dvomi nezaujatými osobami (§ 66 zákona o manželstve).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Zmluvu možno uzatvoriť pred svadbou, táto zmluva však nadobudne platnosť len po zápise do registra manželských vecí najneskôr pred začatím rozvodového konania (§§ 43, 44 zákona o manželstve).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu uzavrieť novú manželskú zmluvu počas manželstva.