4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Vo Fínsku je zriadený register manželských vecí, ktorý platí pre celý štát. Miestny vládny orgán, t. j. civilný matričný úrad, plní funkciu registračného úradu.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Mnaželská zmluva je zapísaná do registra manželských vecí. Údaje o dátume podpisu manželskej zmluvy a úplný obsah ustanovení bude zapísaný do registra.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Každá osoba má právo zisťovať informácie o tom, či majú manželia platnú manželskú zmluvu, a jej obsah.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Manželská zmluva nadobudne účinnosť až po jej registrácii (§ 44 zákona o manželstve).