5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

V manželskom majetkovom systéme Fínska dátum začiatku rozvodového konania určuje, ktorý majetok bude zahrnutý do rozdelenia manželského majetku (majetok, ktorý podlieha manželskému právu). Manželské právo manžela alebo manželky sa teda nevzťahuje na majetok, ktorý druhý z manželov zarobí, zdedí alebo prijme ako dar po tomto dátume. Pre rozdelenie je relevantná hodnota majetku v deň rozdelenia. Obaja manželia majú nárok na polovicu čistého majetku manželov (§ 35 zákona o manželstve). Manželský majetok sa preto sčíta a vydelí dvomi na účely určenia nároku manžela a manželky. Potom sa odpočítajú súkromné ​​dlhy jedného z manželov vzniknuté pred začiatkom rozvodového konania a jeho podiel na spoločných dlhoch (§ 99 zákona o manželstve). Ak je jeden z manželov nadmerne zadlžený, hodnota jeho majetku bude nulová. Ak majetok jedeného z manželov, na ktorý sa vzťahuje manželské právo, prevyšuje majetok druhého z manželov, rozdiel sa musí vyrovnať. Konečný výsledok rozdelenia možno (odôvodnene) upraviť, ak by to viedlo k neopodstatnenej ujme pre jedného z manželov a druhý z manželov by získal neoprávnenú výhodu v dôsledku rozdelenia (§ 103b zákona o manželstve).

Ak manželia uzavreli manželskú zmluvu, ktorá vzájomne vylučuje manželské právo, po rozpade manželstva sa vykoná len rozdelenie majetku. Po rozdelení majetku obaja manželia získajú vlastný majetok. Konečný výsledok rozdelenia majetku možno upraviť súdnym rozhodnutím o tom, že časť majetku alebo celý majetok jedného z manželov bude majetkom, na ktorý sa vzťahuje manželské právo. V tomto prípade druhý z manželov dostane polovicu majetku, na ktorý sa vzťahuje manželské právo. Rozdelený majetok možno upraviť napríklad v prípade, keď by jeden z manželov získal výrazný podiel majetku a druhý by stratil bývanie (§ 103b zákona o manželstve).

Ak rozdelenie majetku nemožno vykonať inak, alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo nemožno rozdeliť, môže súd udeliť povolenie na predaj majetku a tržby z predaja sa rozdelia.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Obaja manželia naďalej zodpovedajú za dlhy, ktoré vznikli spoločne a ktoré spôsobil jeden z nich na prostriedky na hmotné zabezpečenie rodiny počas manželstva. Rozpad vzťahu pred začatím rozvodového konania môže oslobodiť jedného z manželov od zodpovednosti za dlhy na hmotné zabezpečenie rodiny, ktoré druhý z manželov spôsobil po rozdelení, ak si bol toho veriteľ vedomý.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Ak jeden z manželov získal menšiu časť, na akú by mal nárok počas delenia, môže druhý manžel upraviť rozdiel formou platby. Kompenzácia sa môže vykonať aj odovzdaním majetku druhej strane.