6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Ak sa manželstvo zruší z dôvodu smrti jedného z manželov, rozdelenie majetku manželov je potrebné vykonať pred rozdelením majetku zosnulého, ak manželia mali manželské právo na majetok toho druhého (§ 85 zákona o manželstve). Pri tomto rozdelení sú dediči zosnulého manžela alebo manželky povinní kompenzovať pozostalého manžela alebo manželku, ak majetok zosnulého, na ktorý sa vzťahuje manželské právo, prevyšuje majetok pozostalého manžela. Pozostalý manžel alebo manželka však naopak nie je povinný poskytnúť žiadnu kompenzáciu z pozostalosti druhého z manželov, ak jeho majetok, na ktorý sa vzťahuje manželské právo, prevyšuje majetok zosnulého manžela. Otázka, či manželia majú alebo nemajú manželské právo na majetok toho druhého nemá žiadny vplyv na práva pozostalého manžela alebo manželky podľa dedičského práva. Výnosy pozostalého manžela podľa dedičského práva a závetu budú vyňaté z pozostalosti.