8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Ak osoby rovnakého pohlavia zaregistrujú svoje partnerstvo, ich majetkové pomery a dedičské práva sa budú riadiť rovnakými pravidlami, aké platia pre zosobášených manželov. Registrované partnerstvo sa tiež ruší prostredníctvom rozvodu a partneri môžu uzavrieť manželskú zmluvu. Všetko, čo je uvedené vyššie o majetku manželov a jeho rozdelení, platí aj pre registrované partnerstvá. Vo Fínsku môžu obe skupiny heterosexuáli aj homosexuáli žiť v neregistrovanom partnerstve. Ak neregistrované partnerstvo trvalo menej ako päť rokov a partneri nemajú spoločné dieťa, spory týkajúce sa majetku partnerov sa budú riešiť na základe všeobecných právnych ustanovení. Ak napríklad neregistrované partnerstvo skončilo, môže si partner uplatniť nárok na vrátenie neoprávneného prospechu. Ďalšie príslušné opravné prostriedky z praxe sú nároky na platby, overovanie vlastníctva a reštitúcia majetku. Ak neregistrované partnerstvo trvalo dlhšie ako päť rokov alebo ak partneri majú alebo mali spoločné dieťa, použije sa zákon o zániku domácnosti partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2011. Po zániku partnerstva má podľa tohto zákona partner nárok na náhradu, ktorú mu vyplatí druhý partner v prípade, že mu pomáhal nazhromaždiť alebo udržať jeho majetok tým, že prispieval do spoločnej domácnosti tak, že po rozdelení majetku výlučne na základe vlastníctva by došlo k neoprávnenému zvýhodneniu jedného z partnerov na úkor druhého. Ak je neoprávnená výhoda získaná z prispievania na spoločnú domácnosť v konečnom dôsledku minimálna, neexistuje žiadne právo na náhradu.