9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Fínske súdy sú príslušnými súdmi v otázkach týkajúcich sa majetku manželov, ak: 1) má obžalovaný bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu vo Fínsku; 2) má navrhovateľ trvalé bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu vo Fínsku, a na majetkové vzťahy manželov sa bude vzťahovať fínsky zákon; 3) posledné spoločné bydlisko alebo obvyklé bydlisko manželov bolo vo Fínsku a jeden z manželov tam stále má alebo v čase smrti mal bydlisko alebo obvyklý pobyt; 4) predmetný majetok sa nachádza vo Fínsku, alebo 5) obžalovaný súhlasí, že táto otázka sa bude preskúmavať vo Fínsku, alebo začal reagovať na túto otázku bez podania námietky na nepríslušnosť súdnej právomoci (§ 127 zákona o manželstve). Príslušným úradom je okresný súd v mieste, kde má obžalovaný svoje bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu. Občiansky matričný úrad Fínska môže zaregistrovať manželskú zmluvu alebo zmluvu o výbere práva aj v prípade, ak fínske súdy nemajú žiadnu právomoc preskúmať otázku týkajúcu sa majetkových vzťahov manželov (§ 127 zákona o manželstve).