2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

V prípade, že neexistuje manželská zmluva, manželia podliehajú režimu bezpodielového spoluvlastníctva: spoluvlastníctvo nadobudnutého majetku (§ 1400 – 1491 OZ). Majetok nadobudnutý po uzavretí manželstva za odplatu je spoločný. Avšak majetok, ktorý už bol vo vlastníctve jedného z manželov v deň uzavretia manželstva alebo získaný darom, zdedením alebo odkázaním, a majetok „osobnej povahy“ sú v oddelenom vlastníctve (§ 1404 OZ).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Majetok manželov sa považuje za spoločný, ak sa nepreukáže, že je v oddelenom vlastníctve (§ 1402 OZ).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Od manželov sa nevyžaduje, aby vyhotovili súpis.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Každý z manželov môže spravovať a používať svoj oddelený majetok (§ 1428 OZ) a spoločný majetok (§ 1421 ods. 1 OZ). Avšak niektoré úkony týkajúce sa spoločného majetku sa musia vzhľadom k svojej závažnosti riadiť spoločne. To znamená, že úkony musia vykonať obaja manželia alebo jeden z nich, ale so súhlasom druhého. Táto požiadavka sa konkrétne vzťahuje na: práva disponovať so spoločným majetkom bez protiplnenia a prevody spoločného majetku s cieľom ručiť za dlžný záväzok tretích strán (§ 1422 OZ) a dispozičné práva týkajúce sa nehnuteľností, obchodný majetok a neobchodovateľné firemné akcie a súvisiace práva, ktoré sú v spoločnom vlastníctve (§ 1424 OZ).

V prípade, že jeden alebo druhý z manželov porušil tieto pravidlá, druhý z manželov môže požiadať o zrušenie úkonu (§ 1427 OZ).

V prípade nesprávneho výkonu právomocí alebo nespôsobilosti na strane jedného alebo druhého z manželov, druhý z manželov môže požiadať súd, aby ho pri výkone týchto právomocí zastupoval (§ 1426 OZ).

A nakoniec manželia nesmú samostatne nakladať s právami, čím sa chráni obydlie rodiny (§ 215 ods. 3 OZ).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Jeden z manželov môže spravovať oddelený majetok svojho manželského partnera v prípade, že je na to výslovne oprávnený (§ 1431 OZ), automaticky (§ 1432 OZ) alebo na základe rozhodnutia súdu (§ 1429 OZ).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Dlhy z obdobia pred uzavretím manželstva sa účtujú na ťarchu oddeleného majetku a príjmu zadlženého manžela (§ 1410 a 1411 OZ). Dlhy vzniknuté počas trvania manželstva sa môžu vymáhať voči oddelenému majetku zadlženého manžela/manželky a voči spoločnému majetku (§ 1413 OZ).

Bez súhlasu druhého z manželov sa dlhy vyplývajúce z pôžičiek alebo ručení môžu vymáhať iba voči oddelenému majetku a príjmu manžela, ktorému dlh vznikol a nie voči spoločnému majetku (§ 1415 OZ).

A nakoniec v prípade, že dlh vznikne spoločne a nerozdielne manželom, je možné ho vymáhať voči celému majetku rodiny (§ 1418 OZ). Ide najmä o prípad všetkých dlhov, ktoré vznikli v dôsledku udržiavania domácnosti alebo vzdelávania detí (§ 1414 OZ).