3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

V § 1387 OZ sa ustanovuje zásada slobody manželov vzhľadom na usporiadanie ich manželských vzťahov. Manželia sa môžu rozhodnúť pre tradičné spoluvlastníctvo (§ 1497 et seqq. OZ); univerzálne spoluvlastníctvo, v súlade s ktorým sú všetky aktíva a dlhy zlúčené (§ 1526 OZ); oddelenie majetku, na základe ktorého neexistuje žiadne spoluvlastníctvo (1536 et seqq. OZ); spoločne nadobudnutý majetok, v súlade s ktorým neexistuje žiadne spoluvlastníctvo, ale kde každý z manželov má v prípade rozvodu alebo úmrtia nárok na peňažnú náhradu, ak počas trvania manželstva nahromadil menší majetok ako druhý z manželov (§ 1569 et seqq. OZ).

Manželia nemôžu nikdy vylúčiť uplatnenie „základného“ režimu, ktorý sa vzťahuje výhradne na prospech manželstva (§ 212 et seqq. OZ).

Od 1. mája 2013, zmiešané francúzsko-nemecké páry a všeobecnejšie, akýkoľvek pár žijúci vo Francúzsku alebo v Nemecku, alebo na ktoré sa vzťahuje francúzsky alebo nemecký manželský majetkový režim, sa môžu rozhodnúť pre nový voliteľný francúzsko-nemecký manželský majetkový režim. Tento režim je z veľkej časti založený na režime spoločne nadobudnutého majetku (oddelený režim po celú dobu trvania manželstva a po jeho zrušení, každý z manželov má právo na polovicu majetku získaného v priebehu manželstva).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželskú zmluvu musí spísať notár (§ 1394 OZ). V sobášnom liste sa musí uviesť, či bola manželská zmluva uzavretá, rovnako ako meno a adresa dosvedčujúceho notára (§ 76 OZ). V prípade, že sa tak nestane, manželia sa voči tretím osobám považujú za zosobášených v rámci režimu zákonného spoluvlastníctva.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská zmluva sa musí uzavrieť pred uzavretím manželstva a nadobúda účinnosť dňom uzavretia manželstva (§ 1395 OZ).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Zmluva sa môže zmeniť a doplniť pred uzavretím manželstva pod podmienkou, že sa dodržia rovnaké formálne postupy ako pri jej uzavretí (§ 1396 OZ) (pozri otázku 3.2). Po dvojročnom období účinnosti manželského majetkového režimu sa manželia môžu rozhodnúť zmeniť uvedený režim prostredníctvom notárskej listiny (§ 1397 OZ). Veritelia a plnoleté deti každého z manželov môžu podať proti zmene a doplneniu odpor. V prípade podania odporu alebo ak má jeden z manželov deti, ktoré sú neplnoleté, daný úkon musí schváliť príslušný súd.