4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Vo Francúzsku neexistuje register majetku manželov, ani register manželských zmlúv.