5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Rozvod je príčinou zániku spoluvlastníctva manželov. Ak manželstvo podlieha zákonnému režimu, každý z manželov opätovne prevezme vlastníctvo svojho oddeleného majetku (§ 1467 OZ) a majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve sa medzi nimi rozdelí na polovicu (§ 1475 OZ). Pred týmto rozdelením sa vypočíta príslušný podiel peňažnej náhrady (§ 1468 OZ), ktorý patrí na základe spoluvlastníctva každému z manželov (§ 1433 OZ) alebo ktorý má splatiť jeden z manželov v prospech spoluvlastníctva (§ 1437 OZ). Ak je jeden z manželov dlžníkom, jeho podiel sa pri rozdelení majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve zníži. V prípade, že je jeden z manželov veriteľom, môže si uplatniť svoje právo privlastnením majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

V prípade rozvodu zostáva každý z manželov naďalej zodpovedný za svoje oddelené dlhy vzniknuté počas trvania manželstva. Jeden z manželov, ktorému vznikol spoločný dlh, zostáva za tento dlh plne zodpovedný (§ 1482 OZ). Druhý z manželov je zodpovedný za polovicu dlhu, ale nesmie sa proti nemu vzniesť žaloba za sumu presahujúcu hodnotu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve, ktorý mu bol pridelený (§ 1483 OZ).

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

V prípade rozdelenia majetku v spoluvlastníctve sa zohľadnia všetky peňažné náhrady medzi manželmi a majetok v spoluvlastníctve (pozri bod 5.1 vyššie).

5.3.1. V prípade, že majetkové pomery vykazujú spoločný prebytok:
- Musia byť nároky uspokojené prostredníctvom platby alebo v naturáliách?
- Ako sa takéto nároky posudzujú?
- Aká je výška vyrovnávacej platby?
- Kedy je nárok stanovený?

V rámci režimu spoločne nadobudnutého majetku neexistuje spoluvlastníctvo, ani bezpodielové spoluvlastníctvo. Pri zrušení režimu má ten z manželov, ktorý nazhromaždil menší majetok, prirodzený osobný nárok voči druhému z manželov. Nesmie si uplatňovať právo na vyrovnanie v naturáliách, pokiaľ sa nedohodli obaja manželia alebo sa nestanovilo na základe súdneho rozhodnutia inak (§ 1576 OZ). Tento nárok na podiel sa rovná polovici rozdielu medzi majetkom každého z manželov nahromadeným počas trvania režimu (§ 1575 OZ), pričom sa zohľadní ich pôvodný a konečný celkový majetok (§ 1570 – 1574 OZ). Rovnaké pravidlá sa aplikujú v prípade, že sa manželia rozhodli pre voliteľný francúzsko-nemecký režim spoločne nadobudnutého majetku. Nárok na žiadosť o podiel je premlčaný po troch rokoch od zrušenia režimu (§ 1578 ods. 4 OZ).

5.3.2. V ostatných prípadoch (ak neexistuje spoločný prebytok)?

V prípade režimu oddelenia majetku, neexistuje spoluvlastníctvo, ani bezpodielové spoluvlastníctvo. Manželia si však môžu viesť podrobný výkaz, najmä ak ide o finančné prostriedky vo vlastníctve jedného z manželov, ktoré poslúžili na obohatenie druhého.