6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade úmrtia sa spoluvlastníctvo manželov zruší a rozdelí sa na dve časti. Pozostalý manželský partner dostane jednu polovicu a druhá polovica pripadne dedičom zosnulého manželského partnera. Avšak pozostalý manželský partner je tiež dedičom a jeho práva sa líšia v závislosti od ostatných dedičov (§ 756 et seqq. OZ). V prípade, že zosnulý zanechal potomkov, pozostalý manželský partner zdedí užívacie právo k celému majetku alebo vlastnícke právo k jednej štvrtine daného majetku (§ 757 OZ). V prípade, že zosnulý zanechal otca a matku, každý z nich zdedí jednu štvrtinu, pričom zvyšok pripadne pozostalému manželskému partnerovi (§ 757-1 OZ). V prípade, že zosnulý manželský partner nezanechal potomkov, otca ani matku, pozostalý manželský partner zdedí celý majetok (§ 757-2 OZ).