7 Stanovujú vaše vnútroštátne právne predpisy osobitnú úpravu majetkových pomerov manželov v prípade medzinárodných párov?

Dohoda podpísaná 4. februára 2010, ktorá vo Francúzsku vstúpila do platnosti 1. mája 2013, je výsledkom spolupráce francúzskeho a nemeckého ministerstva spravodlivosti a ustanovuje zriadenie ďalšieho voliteľného majetkového režimu manželov odvodeného z režimov spoločne nadobudnutého majetku, ktoré existujú vo Francúzsku a Nemecku.

Manželia podliehajú počas trvania manželstva režimu oddeleného majetku. Po jeho zrušení bude mať každý z manželov nárok na polovicu majetku nadobudnutého počas trvania manželstva.

Tento spoločný majetkový režim manželov bude prístupný nielen francúzsko-nemeckým párom, ale tiež párom, žijúcim vo Francúzsku alebo v Nemecku, alebo na ktoré sa vzťahuje manželský majetkový režim podľa francúzskeho alebo nemeckého práva.