9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

V nariadení Brusel II bis sa ustanovujú pravidlá priamej príslušnosti pre konania týkajúce sa rozvodu, súdnej rozluky a zrušenia manželstva. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spory týkajúce sa výhradne majetkových dôsledkov manželstva. Sudcovia sú pri určovaní príslušnosti francúzskych súdov pred uplatňovaním vnútroštátnych pravidiel jurisdikcie povinní automaticky uplatňovať pravidlá jurisdikcie vyplývajúce z tohto nariadenia.

Na základe nariadenia Brusel II bis sa poskytuje žalujúcim stranám možnosť voľby medzi dvoma hlavnými kritériami na určenie súdnej príslušnosti: obvyklý pobyt (§ 3-I-a) alebo štátna príslušnosť (§ 3-I-b). Takto si žalobcovia môžu zvoliť medzi siedmimi prípadmi jurisdikcie (Cass. civ. I, 24. septembra 2008, odvolanie č. 07-20.248).

V prípade sporov týkajúcich sa výhradne majetkových dôsledkov manželstva sa medzinárodná príslušnosť určí podľa rozšírenia pravidiel príslušnosti vnútroštátneho práva.

V oblasti vnútroštátneho práva má sudca súdu pre rodinné záležitosti výlučnú právomoc vo veciach osobných. Príslušný súd je súd miesta bydliska manželov. Ak má pár oddelené bydliská, príslušný súd pre rodinné záležitosti je súd v mieste bydliska toho z manželov, ktorý má obvyklý pobyt s deťmi, ktoré sú maloleté, a v ostatných prípadoch súd pre rodinné záležitosti v mieste bydliska toho z manželov, ktorý nepodal žiadosť o rozvod (§ 1070 OSP).

Francúzsky sudca môže byť príslušný aj v prípade, kedy jedna zo strán sporu je francúzskym štátnym príslušníkom (§ 14 a 15 OZ).