3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Uzavretím manželskej zmluvy si manželia môžu nielen zvoliť jeden z možných zmluvných majetkových režimov manželov, ale môžu tiež upraviť jednotlivé ustanovenia príslušného majetkového režimu manželov (§ 1408 ods. 1 BGB). Manželia si môžu okrem toho vo svojej manželskej zmluve zvoliť aj rozhodné právo (pozri bod 1.2).

Ak si manželia zvolia iný režim ako režim spoluvlastníctva akumulovaného zisku, môžu si vybrať majetkový režim oddeleného majetku (§ 1414 BGB), úplné spoluvlastníctvo (§ 1415 a nasl. BGB) a francúzsko-nemecký majetkový režim manželov fakultatívneho spoluvlastníctva akumulovaného zisku.

Ak si manželia zvolia režim oddeleného majetku, odmietajú tým zákonný majetkový režim manželov. Na základe tejto zmluvnej formy majetkového režimu manželov sa akumulovaný zisk nevyrovná.

Na základe úplného spoluvlastníctva (ktoré je v praxi zriedkavé), sa majetok manželov stáva ich spoločným majetkom (§ 1416 BGB). Existujú však určité obmedzenia, ktoré sa týkajú ich spoločného majetku a vyhradeného majetku. Majetok, ktorý nemožno previesť prostredníctvom právneho úkonu, sa považuje za vlastný majetok manželov. [§ 1417 ods. 2 BGB (nemecký občiansky zákonník)]. Vlastný majetok manželov zahŕňa napríklad dlhy, ktoré nemožno previesť ani zabaviť, dlhy súvisiace s platom a životné náklady, ktoré nemožno zabaviť, či podiel osobne zodpovedného spoluvlastníka verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyhradený majetok zahŕňa napríklad majetok vyhlásený v manželskej zmluve za vyhradený pre jedného z manželov, nadobudnutý v dôsledku smrti jedného z manželov alebo ktorý mu bol darovaný treťou stranou, ak zosnulý vo svojom závete alebo tretia strana pri darovaní uvedie, že takto nadobudnutý majetok sa považuje za vyhradený majetok.

Spoločný majetok patrí spolu obidvom manželom (§ 1419 BGB). Ak manželská zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa tohto prípadu, manželia budú spravovať spoločný majetok spoločne.

Manželia si môžu zvoliť aj francúzsko-nemecký majetkový režim fakultatívneho spoluvlastníctva akumulovaného majetku bez ohľadu na to, či má jeden z manželov francúzske štátne občianstvo alebo má svoj obvyklý pobyt vo Francúzsku. Tento fakultatívny majetkový režim manželov sa podobá najmä režimu oddeleného majetku, ale poskytuje aj určité zákonné kompenzačné opatrenia a obmedzenia týkajúce sa určitých pravidiel voľného nakladania s majetkom, najmä s rodinným domom.

Zmluvná sloboda je obmedzená na zásadu dobrej viery. Manželská zmluva preto musí byť uzavretá nielen v súlade so základnými pravidlami verejného poriadku, ale musí  spĺňať aj prísnejšie požiadavky, ktoré vylučujú jednostrannú diskrimináciu jedným z manželov v čase uzavretia manželstva a počas neho.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Podľa § 1410 BGB musí manželskú zmluvu zaregistrovať notár v prítomnosti obidvoch strán.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželia môžu uzavrieť manželskú zmluvu kedykoľvek počas už existujúceho manželstva alebo pred uzavretím manželstva. V druhom prípade zmluva nadobudne platnosť až po uzavretí manželstva (§ 1408 BGB).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu dopĺňať a meniť existujúce zmluvy kedykoľvek v súlade s príslušnými formálnymi požiadavkami.