4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Miestne súdy v Nemecku (t. j.  štátne súdy alebo krajské súdy tzv. Länder) vedú tzv. register majetkových režimov manželov.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

V tomto registri možno zaznamenať ustanovenia vyplývajúce z režimu spoluvlastníctva akumulovaného zisku ako zákonného majetkového režimu manželov, ako aj platnosť zahraničného majetkového režimu manželov.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Tento register je verejný a je k dispozícii na nahliadnutie akejkoľvek zainteresovanej strane.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Platnosť manželskej zmluvy nezávisí od jej zápisu v tomto registri. S cieľom zabezpečiť záväznosť zmluvne definovaného majetkového režimu manželov alebo zahraničného majetkového režimu manželov aj voči tretím stranám je však nevyhnutné v súlade s § 1412 BGB (v relevantnom prípade, spolu s § 16 ods. 1 EGBGB) zaregistrovať manželskú zmluvu v registri majetkových režimov manželov.