5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Keďže v prípade spoluvlastníctva akumulovaného majetku ako zákonného majetkového režimu manželov existujú zároveň aj súbory samostatného majetku, v prípade rozvodu nedochádza k prerozdeleniu majetku. Na druhej strane, akumulovaný zisk bude vyrovnaný (pozri bod 5.3) a vo výnimočných prípadoch možno určité predmety priznať jednému z manželov voči nároku na vyrovnanie (§ 1383 BGB).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

  • Na základe režimu spoluvlastníctva akumulovaného zisku bude každý z manželov zodpovedný za svoje vlastné dlhy. V prípade rozvodu sa však pri výpočte nadobudnutého majetku budú zohľadňovať dlhy príslušného z manželov. Dlhy je potrebné odpočítať od konečného výkazu majetku príslušného manžela, čo môže viesť k zápornej hodnote na konečnom výkaze majetku (§ 1375 ods. 1 BGB). Počas vyrovnania akumulovaného zisku môže teda dôjsť k tomu, že jeden z manželov bude povinný kompenzovať druhého manžela za jeho záväzky vyplývajúce z dlhov. Akýkoľvek nárok na vyrovnanie je však obmedzený na hodnotu existujúceho majetku manžela povinného zabezpečiť vyrovnanie svojho prekročenia akumulovaného zisku (pozri bod 5.3).
  • Podľa režimu oddeleného majetku manželov neexistuje žiadne ustanovenie vzťahujúce sa na vyrovnanie akumulovaného zisku vzhľadom na existujúce dlhy.
  • Podľa režimu bezpodielového spoluvlastníctva možno žiadať o zaplatenie dlhu zo spoločného majetku manželov len v prípade, ak tieto dlhy vzniknú obom manželom spoločne alebo má jeden z manželov záväzky voči druhému z manželov vyplývajúce z dlhu, ktorý vznikol počas správy ich spoločného majetku (§ 1438). Osobnú zodpovednosť bude niesť len ten z manželov, ktorý spravoval spoločný majetok [§ 1437 ods. 2 BGB (nemecký občiansky zákonník)]. Pri skončení systému bezpodielového spoluvlastníctva sa musia dlhy, ktoré vzniknú vzhľadom na spoločný majetok, odpočítať na účely rozdelenia zostávajúcej časti na dva rovnaké diely pre obidvoch manželov (§ 1476 ods. 1 BGB).

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

  • V prípade režimu spoluvlastníctva akumulovaného zisku manželov sa akumulovaný zisk, ktorý manželia nadobudnú počas manželstva vyrovná po skončení režimu spoluvlastníctva akumulovaného zisku (§ 1363 ods. 2 BGB). V dôsledku toho bude jeden z manželov, ktorého zisky akumulované počas manželstva prevyšujú zisky druhého z manželov, povinný zaplatiť polovicu rozdielu druhému z manželov (§ 1378 BGB). Jednotlivé zisky sa vypočítajú po odpočítaní počiatočného majetku od konečného majetku. Vyrovnanie, o ktoré môže požiadať jeden z manželov, je obmedzené na existujúci majetok tohto manžela po odpočítaní dlhov.
  • Na základe režimu oddeleného majetku neexistuje žiadne vyrovnanie akumulovaných ziskov.
  • Musí sa vykonať likvidácia spoločného majetku. Počas tejto likvidácie musia obaja manželia súhlasiť s rozdelením ich spoločného majetku.