6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prvom rade sa zákonný podiel určí v súlade so zásadami dedičského práva s ohľadom na dedičov zosnulého. Ak zosnulý zanechá deti alebo vnúčatá, zákonný podiel pozostalého manžela je jedna štvrtina majetku (§ 1931 ods. 1 BGB). Ak zosnulý nezanechá žiadne deti ani vnúčatá, zákonnými dedičmi budú rodičia, súrodenci zosnulého a pozostalý manžel alebo manželka (§ 1925 BGB). V tomto prípade sa zákonný podiel pozostalého manžela alebo manželky zvýši na polovicu (§ 1931 ods. 1 BGB). Len v prípade, že zosnulý nezanechá žiadnych rodičov, súrodencov, netere, synovcov ani vnúčatá, manžel alebo manželka získa celý majetok (§ 1931 ods. 2 BGB).

Majetkový režim manželov môže mať vplyv na skutočný podiel manžela alebo manželky v druhom rade.

  • Na základe režimu spoluvlastníctva akumulovaného zisku sa nárok pozostalého manžela na vyrovnanie potenciálneho prebytku uspokojí zvýšením jeho právneho podielu o štvrtinu majetku (§ 1371 ods. 1 BGB). Pozostalý manžel alebo manželka by napríklad získal polovicu majetku, v prípade, že zosnulý zanechá deti alebo vnúčatá.
  • Na základe režimu oddeleného majetku by manžel získal iba zákonný podiel. Ak však zosnulý zanechá pozostalého manžela alebo manželku spolu s dieťaťom alebo dvomi vnúčatami, zákonný podiel pozostalého manžela alebo manželky sa zvýši na jednu polovicu alebo tretinu majetku (§ 1931 ods. 4 BGB).
  • V prípade zániku manželstva smrťou jedného z manželov bude na základe režimu bezpodielového spoluvlastníctva podiel zosnulého manžela alebo manželky na spoločnom majetku súčasťou pozostalosti. Dedičské konanie pozostalého manžela alebo manželky prebieha podľa všeobecných ustanovení (§ 1482 BGB).

Manželia si môžu slobodne vybrať alternatívne dojednania vzhľadom na dedičstvo po smrti a môžu sa dohodnúť na vzájomnom vyrovnaní formou (spoločného) závetu alebo zmlúv o dedičstve. Po smrti jedného z manželov nemôže v novom závete pozostalý manžel alebo manželka nakladať s majetkom žiadnym takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami spoločného závetu alebo zmluvy o dedičstve, ak sú tieto ustanovenia záväzné pre oboch manželov (v novom závete pozostalý manžel alebo manželka nemôže nakladať s majetkom manželov na úkor spoločných potomkov, ktorí boli určení na základe zákona ako dediči ich celého majetku po smrti partnera, pozri tiež § 2269 BGB).