7 Stanovujú vaše vnútroštátne právne predpisy osobitnú úpravu majetkových pomerov manželov v prípade medzinárodných párov?

Okrem bežných majetkových režimov manželov si môžu všetci manželia zvoliť aj francúzsko-nemecký režim fakultatívneho spoluvlastníctva akumulovaného zisku bez toho, aby jeden z manželov musel mať francúzske alebo nemecké štátne občianstvo (pozri bod 3.1). Nemecké právo nestanovuje žiadne osobitné úpravy majetkových režimov pre mnohonárodnostné páry.