8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Nemecké právo stanovovalo do 30. septembra 2017 pre registrované partnerstvá právny inštitút rovnocenný s manželstvami a vyhradený pre páry rovnakého pohlavia, v súlade so zákonom o registrovaných partnerstvách (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

Zákon z 20. júla 2017, ktorý vstúpil do účinnosti 1. októbra 2017, zavádza pre páry rovnakého pohlavia právo uzavrieť manželstvo (viď. Nemecký úradný vestník BGBL. I, str. 2787). Homosexuálne manželstvá podliehajú rovnakým ustanoveniam ako manželstvá medzi heterosexuálmi, takže dnes sú tiež povolené adopcie.

Už registrované partnerstvá naďalej existujú, pokiaľ obaja partneri na matričnom úrade nevyhlásia, že chcú vstúpiť do manželského zväzku (viď. § 20a LPartG). S otvorením manželstiev pre páry rovnakého pohlavia sa registrované partnerstvá stali nepotrebnými. V dôsledku toho už nie je dnes možné vstúpiť do registrovaného partnerstva.

V záujme ich platnosti nemecký zákonodarca stanovil osobitné kolízne pravidlá pre homosexuálne manželstvá a registrované partnerstvá : ich založenie, všeobecné a majetkové účinky, ako aj ich zrušenie sa riadia hmotnoprávnymi predpismi štátu, v ktorom sú registrované (Čl. 17 b, ods. 1, prípadne v spojení s ods. 4, Úvodného zákona k Nemeckému občianskemu zákonníku, EGBGB). Ak existujú registrované partnerstvá alebo homosexuálne manželstvá medzi tými istými osobami v rôznych štátoch, naposledy uzavreté manželstvo alebo registrované partnerstvo je záväzné odo dňa jeho uzavretia (Čl. 17b ods. 3, prípadne v spojení s ods. 4, EGBGB).

Uplatňovanie kolíznych noriem na heterosexuálne partnerstvá registrované v zahraničí je sporné.