2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Existujú dva systémy upravujúce majetkové vzťahy manželov:

Systém rozdelenia majetku/účasti na nadobudnutom majetku (§ 1397 – 1402 HOZ):

Tento systém sa vzťahuje na manželov, ktorí neuzavreli zmluvu. Systém rozdelenia majetku/účasti na nadobudnutom majetku (§ 1397 HOZ) stanovuje pravidlo, podľa ktorého súkromné vlastníctvo manželov zostáva manželstvom nedotknuté. Majetok, ktorí manželia vlastnili pred uzavretím manželstva a ktorý získajú po jeho uzavretí, bude aj naďalej predstavovať ich oddelený osobný majetok a každý z nich bude samostatne zodpovedný za svoje dlhy svojim oddeleným majetkom. V prípade zániku manželstva má však každý z manželov právo na podiel z prírastku na majetku druhého z manželov, ktorý vznikol po uzavretí manželstva, ak tiež prispieval k tomuto prírastku (pozri bod 5.1.).

Systém spoločného majetkového režimu (§ 1403 – 1415 HOZ):

Systém spoločného majetkového režimu, ktorý vôbec nie je taký rozšírený, znamená, že manželia sa rozhodnú zriadiť spoločné vlastníctvo s rovnakým podielom na majetku toho druhého, ale bez práva manželov nakladať s týmto podielom na majetku.

Majetok, na ktorý sa vzťahuje systém spoločného majetkového režimu (§ 1405 HOZ):

Ak zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie o rozsahu systému spoločného majetkového režimu, tento režim sa bude vzťahovať na všetok majetok, ktorý každý z manželov získa inak ako bezodplatne počas manželstva, okrem príjmu odvodeného od majetku, ktorý jeden z manželov vlastnil pred uzavretím manželstva. Do spoločného majetku nepatrí žiadna z týchto položiek, aj keby bola získaná inak ako bezodplatne: 1. majetok každého z manželov určený výlučne na osobné použitie alebo vykonávanie povolania a súvisiace príslušenstvo; 2. nároky uvedené v § 464 a 465 HOZ (nároky, ktoré pre svoju povahu úzko súvisia s jednou osobu a ktoré nemožno postúpiť alebo oddeliť od tejto osoby, alebo nároky, o ktorých sa manželia dohodli, že nebudú predmetom postúpenia) a 3. práva duševného vlastníctva.

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Majetok sa pokladá za súčasť spoločného majetku, ak sa nepreukáže inak.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Manželia nie sú povinní zostaviť súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

  • Na základe systému rozdelenia majetku/účasti na nadobudnutom majetku je každý z manželov zodpovedný za správu a nakladanie so svojim majetkom. Jeden z manželov však môže udeliť druhému z manželov právomoc spravovať jeho osobný majetok bez zodpovednosti alebo povinnosti odovzdať príjem odvodený zo správy tohto majetku, ak nebolo dohodnuté inak. Takýto príjem sa považuje za súčasť povinnosti prispievať k uspokojovaniu potrieb rodiny (§ 1399 HOZ).
  • Na základe systému spoločného majetkového režimu sa manželia dohodnú na otázke, kto bude spravovať spoločný majetok a kto bude mať právo nakladať s ním, ako aj na otázke, či by malo existovať právo súhlasu v prípade, že sa manželia dohodnú o spravovaní majetku jedným z nich.

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Na základe obidvoch systémov sú právne úkony vykonané manželom alebo manželkou záväzné len pre tohto manžela alebo manželku. V prípade spoločného majetkového režimu je za dlhy, ktoré vzniknú jednému z manželov počas manželstva v súvislosti so správou spoločného majetku a uspokojovaním potrieb rodiny, spoluzodpovedný aj druhý z manželov, ktorý nie je dlžníkom (pozri bod 2.6. písm. b)).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

  • Na základe systému rozdelenia majetku/účasti na nadobudnutom majetku je za dlhy, ktoré vznikli jednému z manželov počas manželstva, zodpovedný len tento z manželov. Veritelia môžu uspokojiť svoje pohľadávky len z osobného majetku manžela – dlžníka alebo manželky – dlžníčky.
  • Na základe spoločného majetkového režimu je za dlhy, ktoré vzniknú jednému z manželov počas manželstva v súvislosti so správou spoločného majetku a uspokojovaním potrieb rodiny, zodpovedný manžel – dlžník alebo manželka – dlžníčka a veritelia môžu uspokojiť svoje pohľadávky z jeho osobného majetku a spoločného majetku (a ak tento majetok nepostačuje, z osobného majetku manžela alebo manželky, ktorí nie sú dlžníkmi, do polovice hodnoty ich pohľadávky, § 1410 HOZ). V prípade osobných dlhov alebo dlhov, ktoré nesúvisia s právom manžela – dlžníka alebo manželky – dlžníčky spravovať spoločný majetok, môžu veritelia uspokojiť svoje pohľadávky z osobného majetku manžela – dlžníka alebo manželky – dlžníčky, a len v prípade, ak jeho majetok nie je dostatočný, môžu uspokojiť svoje pohľadávky zo spoločného majetku a aj v tomto prípade len do polovice jeho hodnoty (§ 1408 – 1409 HOZ).