3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia môžu upraviť svoj majetkový režim formou zmluvy, v ktorej si zvolia režim spoluvlastníctva, pod podmienkou, že touto zmluvou nebudú porušené pravidlá záväzných právnych predpisov. V tejto zmluve môžu manželia upraviť záležitosti týkajúce sa rozsahu spoločného majetku, spôsobu, akým bude spoločný majetok spravovaný, kedy skončí atď. Táto zmluva sa nemôže odvolávať na neplatné zvykové právo, neplatné právne predpisy alebo zahraničné právne predpisy.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Formálne požiadavky na prijatie spoločného majetkového režimu sú: a) zmluva musí mať formu verejnej listiny a b) musí byť zaznamenaná v osobitnom verejnom registri určenom konkrétne na tento účel (§ 1403 ods. 2 HOZ). Manželia, ktorí chcú spísať takúto zmluvu, musia kontaktovať občianskoprávneho notára, aby im ju spísal.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Túto zmluvu možno uzatvoriť buď pred uzavretím, alebo po uzavretí manželstva a nadobúda účinnosť po jej zápise do osobitného verejného registra.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu slobodne upravovať alebo dopĺňať existujúcu zmluvu na základe podmienok uvedených v bode 3.2.