5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

  • V prípade, že platí systém rozdelenia majetku/účasti na nadobudnutom majetku a dôjde k zrušeniu manželstva, má každý z manželov právo na podiel z prírastku majetku druhého z manželov, ktorý vznikol po uzavretí manželstva, ak tiež prispieval k tomuto prírastku. Predpokladá sa, že príspevok tvorí jednu tretinu prírastku, pokiaľ sa nepreukáže opak. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade rozluky manželov na viac ako tri roky. Majetok, ktorý jeden z manželov získal ako dar, odkázaný majetok alebo dedičstvo sa nepovažuje za súčasť prírastku majetku (§ 1400 HOZ).
  • V prípade, že si manželia zvolia spoločný majetkový režim, bude rozvod viesť k zrušeniu majetkového režimu a v prípade zostatku spoločného majetku aj k rozdeleniu tohto spoločného majetku. Ak nie je zmluvne dohodnuté inak, rozdelenie spoločného majetku sa upravuje v súlade s ustanoveniami o ukončení spoločných práv a rozdelení majetku v spoluvlastníctve v súlade s § 795 a násl. HOZ a ustanoveniami helénskeho občianskeho súdneho poriadku o rozdelení spoločného majetku. Spoločný majetok sa rozdelí buď zmluvným vyrovnaním, alebo súdnou cestou, ak sa nepodarí dospieť k dohode (§ 1414, 798 – 799 HOZ). Každý z manželov je oprávnený na prijatie jednej polovice spoločného majetku. Nárok na rozdelenie nemožno nariadiť.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

  • Na základe systému rozdelenia majetku/účasti na nadobudnutom majetku je za existujúce dlhy po rozvode zodpovedný len manžel – dlžník alebo manželka – dlžníčka. Zodpovednosť za tieto dlhy bude niesť svojím osobným majetkom.
  • Aj na základe systému spoločného majetkového režimu je za existujúce dlhy po rozvode zodpovedný len manžel – dlžník alebo manželka – dlžníčka. V prípade dlhov, ktoré vzniknú manželovi – dlžníkovi alebo manželke – dlžníčke počas manželstva v súvislosti so správou spoločného majetku a uspokojovaním potrieb rodiny, nebudú vecné práva veriteľov na spoločný majetok dotknuté rozdelením spoločného majetku, ktoré bude nasledovať po ukončení systému spoločného majetkového režimu (§ 803 HOZ).

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Neexistuje žiaden zákonný nárok na kompenzačnú platbu. Takýto nárok si však možno uplatniť pomocou ustanovení o nezákonnom obohatení.