6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

  • Na základe systému rozdelenia majetku/účasti na nadobudnutom majetku zdedí pozostalý manžel alebo manželka minimálne časť pozostalosti zosnulého manžela alebo manželky buď na základe ustanovení závetu, alebo na základe ustanovení o zákonnom dedičstve. Podľa ustanovení o zákonnom dedičstve manžel alebo manželka dostane jednu štvrtinu pozostalosti v prípade, že manželia mali deti. V prípade, že manželia nemali deti, pozostalý manžel alebo manželka zdedí polovicu pozostalosti spolu so súrodencami zosnulého alebo ich deťmi a rodičmi zosnulého, prípadne starými rodičmi, strýcami a prvými bratrancami a sesternicami, ak zosnulý nemal rodičov. V prípade, že neexistujú žiadni ďalší dediči, pozostalý manžel alebo manželka zdedí celý majetok (§ 1820 – 1821 HOZ). Bez ohľadu na obsah závetu zosnulého je pozostalý oprávnený na zákonný podiel na majetku, ktorý tvorí polovicu podielu na pozostalosti, ktorá mu zodpovedá.
  • Na základe systému spoločného majetkového režimu sa v prípade smrti jedného z manželov tento režim ukončí a pozostalý dostane svoj podiel na spoločnom majetku. Okrem toho zdedí aj časť podielu zosnulého manžela alebo manželky na spoločnom majetku a jeho osobnom majetku v súlade s ustanoveniami poslednej vôle alebo ustanoveniami o zákonnom dedičstve spôsobom uvedeným vyššie. Pozostalý manžel alebo manželka môže dediť v súlade s uvedenými podmienkami len v prípade, že zosnulý manžel alebo manželka pred svojou smrťou nepožiadal o rozvod (§ 1822 HOZ).