8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Zákon č. 3719/2008 zaviedol pojem tzv. zmluvy o voľnom partnerstve, ktorú môžu uzavrieť len dospelí heterosexuáli. § 1 až 13 ustanovujú podmienky a formálne požiadavky na spísanie a ukončenie takejto zmluvy o voľnom partnerstve a tiež upravujú majetkové vzťahy partnerov, otázky výživného a rodičovskej starostlivosti a zabezpečujú dedičské práva vyplývajúce z takejto zmluvy. Takéto zmluvy sa spisujú formou verejných listín.

§ 6 tohto zákona výslovne uvádza tieto možnosti:

  • ak partneri nezaradia do zmluvy o voľnom partnerstve žiadne osobitné ustanovenie, počas platnosti tejto zmluvy podliehajú režimu rozdelenia majetku získaného pred uzavretím tejto zmluvy, ako aj majetku nadobudnutého v budúcnosti počas platnosti tejto zmluvy, alebo
  • partneri môžu v zmluve o voľnom partnerstve stanoviť, že akýkoľvek majetok nadobudnutý v budúcnosti počas platnosti tejto zmluvy bude patriť obidvom rovnakým dielom, alebo
  • partneri môžu v tejto zmluve ustanoviť, že v prípade ukončenia tejto zmluvy bude mať každá zmluvná strana nárok voči druhej strane na majetok nadobudnutý počas platnosti tejto zmluvy, ak prispela k jeho nadobudnutiu. Tento nárok si nemôžu uplatniť dediči oprávnenej osoby, nemôže im byť postúpený, ani ho nemôžu zdediť. Možno ho však uplatniť voči dedičom povinného. Nárok je premlčaný dva roky po zrušení zmluvy.

    Čo sa týka dedičských práv pozostalého partnera buď na základe zákonného dedičstva, alebo závetu, § 11 (ustanovenie záväzného zákona) uvádza, že:

    • V prípade ukončenia zmluvy o voľnom partnerstve smrťou jedného z partnerov pozostalý partner bude mať zákonné dedičské právo rovnajúce sa jednej šestine pozostalosti v prípade, že partneri mali deti, jednej tretine, ak existujú iní dediči, alebo na celú pozostalosť v prípade, že neexistujú žiadni príbuzní zosnulého, ktorých by bolo možné uviesť ako zákonných dedičov.
    • Bez ohľadu na obsah závetu zosnulého je pozostalý partner oprávnený na zákonný podiel na majetku, ktorý tvorí polovicu podielu na pozostalosti, ktorá mu prislúcha.
  • Neexistujú žiadne ustanovenia, ktoré by upravovali vlastnícke práva neregistrovaných partnerstiev.