1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Spoločné osobné právo manželov v čase posudzovania upravuje majetkové vzťahy manželov (vrátane vyživovacích povinností a manželských zmlúv). Osobným právom určitej osoby sú právne predpisy štátu, ktorého je osoba občanom. Ak má osoba občianstvo vo viacerých štátoch a jedno z nich je maďarské občianstvo, osobným právom bude maďarské právo. Ak je osoba občanom viacerých štátov okrem Maďarska alebo je bez štátnej príslušnosti, jej osobné právo je právo štátu, v ktorom má bydlisko (bydlisko je miesto, kde osoba trvalo žije alebo má úmysel usadiť sa; § 12 ods. 1 zákonnej vyhlášky č. 13 z roku1979 o medzinárodnom práve súkromnom [ďalej len: VMPS]). Ak má osoba bydlisko aj v Maďarsku, jej osobným právom je maďarské právo. Ak má osoba bydliská vo viacerých zahraničných štátoch, jej osobným právom bude právo štátu, s ktorým má najužšie väzby. Ak osobné právo nemožno stanoviť podľa uvedených odsekov a osoba nemá bydlisko, jej osobné právo sa stanoví podľa jej obvyklého miesta pobytu (obvyklým miestom pobytu je miesto, kde osoba býva dlhšiu dobu bez úmyslu usadiť sa; § 12 ods. 2 VMPS). Ak má osoba viaceré obvyklé miesta pobytu a jedným z nich je Maďarsko, jej osobným právom bude maďarské právo.

Ak manželia nemajú rovnaké osobné právo v čase posudzovania, bude sa na nich vzťahovať ich spoločné posledné osobné právo. Ak také neexistuje alebo ho nemožno stanoviť, bude sa na nich vzťahovať právo štátu, v ktorom mali posledné spoločné bydlisko. Ak manželia nemali spoločné bydlisko, bude sa na nich vzťahovať vnútroštátne právo procesného súdu alebo iného úradu. Zmena osobného práva žiadneho z manželov nemá vplyv na majetkové vzťahy manželov (vrátane vyživovacích povinností a manželských zmlúv), ktoré už boli medzi nimi ustanovené.

(§ 11; § 39 ods. 1 – 4 VMPS)

Maďarsko má uzatvorené zmluvy o právnej pomoci, ktoré sú rozhodujúce pre stanovenie príslušného práva, s týmito štátmi: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Kuba, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Vietnam.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Maďarské právo neumožňuje manželom zvoliť si rozhodné právo.