2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Pokiaľ nie je uvedené inak v manželskej zmluve, manželia po sobáši podliehajú spoločnému majetkovému režimu počas trvania ich manželského spolužitia ( zákonný manželský majetkový režim). Po vstupe do manžlstva, nadobudne zákonný manželský majetkový režim účinnosť aj spätne za dobu životného partnerstva manželov, ktoré predchádzalo uzavretiu manželstva.

( Článok 4:34 (2) a 4:35 (1) Zákona V 2013 Občianskeho zákonníka [ďalej len: Občiansky zákonník])

Všetok majetok získaný spoločne alebo samostatne jednotlivými manželmi počas ich manželského majetkového spoločenstva tvorí súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov s výnimkou majetku, ktorý patrí do oddeleného majetku jedného z manželov (pozri informácie nižšie). Zisk z oddeleného majetku tvorí tiež súčasť spoluvlastníctva, ak bol tento zisk vytvorený počas manželského spolužitia. Všetky správne alebo udržiavacie náklady a poplatky  na tento majetok sa odpočítajú zo zisku.

(Čl. 4:37 (1) a (3-4) Občianskeho zákonníka)

Oddelený majetok každého z manželov zahŕňa:

  • majetok nadobudnutý pred začiatkom manželského majetkového spoločenstva
  • majetok zdedený alebo získaný darom a majetok získaný bez náhrady počas manželského majetkového spoločenstva
  • práva manžela ako majiteľa práv duševného vlastníctva, s výnimkou autorských honorárov splatných počas trvania manželského majetkového spoločenstvail
  • akékoľvek náhrady za ujmu na zdraví;
  • majetok určený na osobné použitie (v bežnej hodnote);
  • majetok nahrádzajúci oddelený majetok a hodnoty získané za tento majetok..

Ak majetok nahrádza majetok v bežnom množstve, ktorý bol oddeleným majetkom jedného z manželov a ktorý sa používal počas bežného každodenného života manželov, nový majetok sa stáva spoločným majetkom po 5. rokoch manželského spolužitia.

(Art. 4:38 (1-3) Občianskeho zákonníka)

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Majetok patriaci manželom počas manželského majetkového spoločenstva,  sa bude považovať za súčasť spoločného majetku manželov, pokiaľ  nie je stanovené inak v Občianskom zákonníku alebo ak sa nepreukáže, že patrí do oddeleného majetku jedného z manželov.

Okrem toho platí, že ak sa počas existencie manželského majetkového spoločenstva plnil záväzok, týkajúci sa spoločného majetku alebo oddeleného majetku jedného z manželov,  má sa za to, že sa plnil zo spoločného majetku, pokiaľ nebude preukázané inak. Ak bola k spoločnému alebo oddelenému majetku pridaná hodnota v čase, kým platilo manželské bezpodielové spoluvlastníctvo, má sa za to, že zdroj pridanej hodnoty (napr. investície, obnovy alebo údržby) pochádzal zo spoločného majetku, pokiaľ sa nepreukáže inak.

(Čl. 4:40 (1-2) Občianskeho zákonníka)

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Podľa maďarského práva manželia nemusia zostaviť súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Ktorýkoľvek z manželov môže používať majetok patriaci do spoločného majetku podľa jeho účelu použitia. Každý z manželov by mal vykonávať toto právo s tým, aby neboli dotknuté práva a zákonné záujmy druhého manžela. Obaja manželia spolu sú oprávnení spravovať majetok v spoločnom vlastníctve.

Ktorýkoľvek z manželov môže požiadať druhého z manželov o súhlas s vykonávaním činností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu a udržiavanie ich spoločného majetku. Naliehavé opatrenia na ochranu majetku, môžu byť vykonané ktorýmkoľvek z manželov bez súhlasu druhého z manželov. Avšak, druhý z manželov musí byť o tom bez meškania informovaný.

(Čl. 4:42 (1-2) Občianskeho zákonníka)

Osobitné pravidlá sa vzťahujú na užívanie a správu majetku patriaceho do spoločného majetku, ale slúžiaceho na výkon povolania alebo súkromnej podnikateľskej činnosti jedného z manželov. Maďarský zákon tiež stanovuje osobitné pravidlá, pokiaľ ide o výkon členstva alebo práv akcionárov, ak manžel je členom alebo akcionárom podniku jednotlivca, družstva alebo spoločnosti.

(Čl. 4:43 (1-2) Občianskeho zákonníka)

Počas bezpodielového spoluvlastníctva musia byť manželia schopní vykonávať akékoľvek dispozície týkajúce sa ich spoločného majetku spoločne alebo so súhlasom druhého manžela. Čo sa týka dohody uzavretej jedným z manželov počas bezpodielového spoluvlastníctva, na súhlas druhého manžela sa nevyžadujú žiadne formálne požiadavky.

(Čl. 4:45 Občianskeho zákonníka)

Každá odplatná zmluva, uzavretá jedným z manželov počas bezpodielového spoluvlastníctva, sa považuje - pokiaľ nie je stanovené inak v Občianskom zákonníku - za uzavretú so súhlasom druhého manžela, pokiaľ zmluvná tretia strana vedela alebo mala vedieť, že druhý z manželov nedal jeho/jej predbežný súhlas pre zmluvu.

V prípade, že manžel uzavrel zmluvu, ktorej cieľom je uspokojiť jeho/jej každodenné potreby alebo v rámci výkonu jeho/jej povolania alebo podnikateľskej činnosti, môže sa druhý z manželov dovolávať nedostatku jeho/jej súhlasu len v prípade, že výslovne vyjadril pred  zmluvnou treťou stranou jeho/jej  námietku predtým než bola zmluva uzavretá.

(Čl. 4:46 Občianskeho zákonníka)

Ani jeden z manželov nie je oprávnený disponovať s nehnuteľným majetkom slúžiacim ako spoločne vlastnený rodinný domov manželov počas bezpodielového spoluvlastníctva, alebo počas obdobia medzi zánikom manželstva a rozdelením spoločného majetku, bez súhlasu druhého z manželov. V tomto prípade nemožno prezumovať súhlas druhého manžela.

(Čl. 4:48 Občianskeho zákonníka)

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

V prípade, že manžel uzavrie zmluvu, ktorá sa týka spoločného majetku manželov, on/ ona hradí akékoľvek dlhy vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to z jeho/jej oddeleného majetku a z jeho/jej podielu na spoločnom majetku.

V prípade, že sa manžel nezúčastňuje na uzatváraní zmluvy, ktorú druhý z manželov uzavrel s jeho/jej súhlasom, nezúčastnený manžel zodpovedná voči tretím osobám iba jeho/jej podielom na spoločnom majetku.

(Čl. 4:49 Občianskeho zákonníka)

V prípade, že manžel nedal súhlas so zmluvou uzavretou druhým z manželov, pokiaľ ide o spoločný majetok manželov, a žiadny súhlas sa ani nepredpokladá alebo domnienka bola vyvrátená, tento manžel nenesie zodpovednosť za akýkoľvek záväzok vyplývajúci zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluva uzavretá bez súhlasu manžela, nemá žiadny účinok voči nemu/jej v prípade, že nadobúdateľ nekonal v dobrej viere, alebo má bezodplatné výhody zo zmluvy. V prípade, že druhý z manželov uzavrel takúto zmluvu s jeho/jej príbuzným, konanie v zlej viere a bezodplatnosť sú prezumované.

(Čl. 4:50 Občianskeho zákonníka)

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže zahŕňať aj záťaž na ich spoločných veciach a spoločne musia prevziať dlhy vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti so záväzkami, ktoré vznikli každému z manželov počas bezpodielového spoluvlastníctva. Spoločný majetok nezahŕňa také prostriedky, záťaž a dlhy, ktoré sú považované za oddelený majetok jedného z manželov.

(Čl. 4:37 (2) a (4) Občianskeho zákonníka)

S výnimkou zákonnej vyživovacej povinnosti, všetky pohľadávky vzniknuté z konania alebo v súvislosti s konaním, ku ktorému došlo pred začiatkom spoločného manželského života budú účtované do oddeleného majetku. Ten bude zahŕňať zaťaženie majetku, ktorý je súčasťou oddeleného majetku a úroky z akéhokoľvek dlhu, ktorý sa považuje za  samostatný záväzok.

Oddelený majetok zahŕňa akýkoľvek dlh vzniknutý v priebehu spoločného manželského života:

  • ktorý sa týka nadobudnutia alebo udržiavania oddeleného majetku, s výnimkou výdavkov spojených s výnosmi z takéhoto oddeleného majetku a na údržbu majetku, ktorý sa používa alebo zužitkuje spoločne manželmi;
  • ktorý sa vzťahuje na manželovo disponovanie s jeho / jej oddeleným majetkom;
  • jedného z manželov bez ohľadu na spoločný majetok, bez súhlasu druhého z manželov; a
  • vyplývajúci z akéhokoľvek protiprávneho a úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti manžela, ak je dlh vyšší ako obohatenie druhého z manželov.

Aj keď dlh patrí do oddeleného majetku manžela, vo vzťahu k tretím osobám je druhý z manželov tiež zaň zodpovedný.

(Čl. 4:39 (1-4) Občianskeho zákonníka)

Náklady na údržbu a správu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve, náklady na údržbu spoločnej domácnosti a výdavky na podporu a výchovu spoločných detí manželov, musia byť prednostne hradené zo spoločného majetku. Ak spoločný majetok nepostačuje na pokrytie týchto nákladov a výdavkov, musia byť hradené rovnakým dielom z oddeleného majetku manželov. Ak len jeden z manželov má svoj oddelený majetok, finančné prostriedky potrebné na pokrytie zvyšných nákladov musia byť k dispozícii od tohto manžela.

(Čl. 4:44 Občianskeho zákonníka)