3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia môžu uzavrieť manželskú zmluvu týkajúcu sa prideľovania majetku počas trvania manželského spolužitia pred alebo po uzavretí manželstva.

(Čl. 4:34 (1) Občianskeho zákonníka)

Funkciou manželskej zmluvy je umožniť (budúcim) manželom definovať majetkový režim – namiesto manželského bezpodielového spoluvlastníctva - so zreteľom na úpravu ich majetkových vzťahov v manželstve od doby stanovenej v dohode. V manželskej zmluve si strany môžu stanoviť niekoľko odlišných režimov vlastníctva ku konkrétnym  veciam  a môžu sa dokonca odchýliť od pravidiel zákonného a voliteľného majetkového režimu, ak  takúto odchýlku nevylučuje Občiansky zákonník.

(Čl. 4:63 Občianskeho zákonníka)

Občiansky zákonník upravuje dva voliteľné režimy vlastníctva, konkrétne: odložené bezpodielové spoluvlastníctvo a oddelenie majetku. Strany však nie sú povinné si vybrať jeden z týchto režimov.

(Čl. 4:71 - 4:73 Občianskeho zákonníka)

(Budúci) Manželia môžu vykonať predbežné opatrenia pre používanie ich spoločného domova v prípade zániku manželstva alebo ukončenia spoločného manželského života. Dohoda je považovaná za platnú, ak je vyhotovená vo forme verejnej listiny alebo súkromnej listiny spolupodpísanej právnikom.

Strany majú tiež možnosť, aby sa pravidlá pre používanie spoločného domova dohodli v manželskej zmluve.

(Čl. 4:78 (1) a (3) Občianskeho zákonníka)

Je v rozpore s dobrými mravmi, a teda neplatné, pokiaľ zmluva dáva takmer všetko zo spoločných a oddelených vecí jednému z manželov, bez toho, aby adekvátne kompenzovala druhého manžela.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva je platná, ak je vyhotovená ako verejná listina, ktorá musí byť vypracovaná notárom latinského typu, alebo súkromná listina, ktorá musí byť spolupodpísaná právnikom.

(Čl. 4:65 (1) Občianskeho zákonníka)

Súhlas opatrovníka je potrebný pre platnosť manželskej zmluvy ak je manžel mladší ako osemnásť rokov, alebo ak jeho / jej spôsobilosť na právne úkony v majetkových veciach bola čiastočne obmedzená.

(Čl. 4:64 (2) Občianskeho zákonníka)

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželia môžu uzavrieť manželskú zmluvu pred uzavretím manželstva alebo po jeho uzavretí. Ak sa zmluva uzatvára pred uzavretím manželstva, nadobúda platnosť začatím manželského spolužitia manželov. Ak sa uzatvára po uzavretí manželstva, nadobúda platnosť okamžite po jej podpise.

(Čl. 4:34 (1) Občianskeho zákonníka)

Manželská zmluva nesmie obsahovať žiadne retroaktívne ustanovenie, ktoré mení, a to na úkor tretej osoby, akýkoľvek záväzok manžela vzniknutý voči tretej osobe pred uzavretím manželskej zmluvy.

(Čl. 4:67 (1) Občianskeho zákonníka)

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželskú zmluvu možno meniť alebo ukončiť kedykoľvek počas spoločného manželského spolužitia.

Zmena alebo ukončenie zmluvy podlieha tým istým formálnym požiadavkám, ktoré platia pre pôvodnú zmluvu.