4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Áno, Národný register Manželských a Partnerských Zmlúv (ďalej len „Register“) existuje od 15. marca 2014.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Register obsahuje nasledujúce údaje:

  • existenciu zmluvy;
  • meno, priezvisko (aj rodné priezvisko) a dátum a miesto narodenia zmluvných strán, ako aj ich rodné priezviská a krstné mená po matke ;
  • identifikačné číslo a dátum verejnej listiny / dátum súkromnej listiny spolupodpísanej advokátom, ktorá obsahuje samotnú zmluvu;
  • názov a sídlo notára, identifikačné číslo a dátum registrácie;
  • v prípade ukončenia zmluvy, dôvod jej ukončenia, názov a sídlo registrujúceho notára, identifikačné číslo a dátum registrácie.

(Čl. 36/K  Zákona XLV z roku 2008 o niektorých nesporových notárskych konaniach )

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Každý, kto má právny záujem, má právo požadovať informácie o existencii zmluvy a robiť si poznámky o súvisiacich informáciách pre vlastné účely. Žiadosť - ktorá je spoplatnená - možno podať u ktoréhokoľvek maďarského notára. Notár môže poskytovať informácie o existencii, ak mu/jej žiadateľ poskytol údaje (pozri v 4.2.) jednej zo zmluvných strán, a ak táto osoba preukázala jeho/jej právny záujem.

Na základe žiadosti, notár vydá potvrdenie o existencii či neexistencii zmluvy v registri. Informácie o obsahu zmluvy je možné poskytnúť len na základe písomného súhlasu jednej zo zmluvných strán. Tento druh žiadosti možno podať u notára, ktorý registroval existenciu zmluvy alebo jej zmeny, vymazanie alebo ukončenie. Príslušný notár v dedičskom konaní vykoná elektronicky šetrenie v  Registri za účelom zistenia, či zosnulý bol zmluvnou stranou manželskej zmluvy. Ak tomu tak je, notár si vyžiada postúpenie zmluvy.

(Čl. 36/K (3-5) a (10) Zákona XLV z roku 2008 o niektorých nesporových notárskych konaniach )  

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Manželská zmluva sa považuje za účinnú voči tretím osobám, ak je zmluva zaevidovaná v Registri, alebo ak sú manželia schopní preukázať, že tretia osoba vedela alebo mala vedieť, že takáto zmluva existuje, vrátane jej obsahu.

(Čl. 4:65 (2) Občianskeho zákonníka)

Ak sa nepreukáže opak, Register osvedčuje skutočnosť, že zaregistrovaná zmluva existuje.

(Čl. 36/H (4) Zákona XLV z roku 2008 o niektorých nesporových notárskych konaniach )