5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Podiel manžela na spoločnom majetku sa stanovuje na základe stavu a hodnoty platnej v čase ukončenia bezpodielového spoluvlastníctva. Akákoľvek zmena na hodnote medzi dobou ukončenia bezpodielového spoluvlastníctva a rozdelením spoločného majetku sa musí brať do úvahy, s výnimkou prípadu, že takúto zmenu možno pripísať správaniu niektorého z manželov. Rozdelenie konkrétnych vecí spoločného majetku sa riadi ustanoveniami o ukončení spoluvlastníctva, s podmienkou, že rozdelenie v naturáliách nie je povolené ak jeden z manželov namieta z racionálnych dôvodov. Tieto ustanovenia sa vzťahujú tiež na rozdelenie práv a nárokov, ktoré sú súčasťou spoločného majetku.

(Čl. 4:60 Občianskeho zákonníka)

Pri rozdelení majetku, musí súd zohľadniť dohodu manželov. Veci, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania alebo súkromnej podnikateľskej činnosti jedného z manželov, pripadnú  v zásade tomuto manželovi.

(Čl. 4:61 (1-2) Občianskeho zákonníka)

Oddelený majetok existujúci v čase ukončenia bezpodielového spoluvlastníctva sa pridelí v naturáliách, okrem prípadov, keď to nie je možné z dôvodu zmiešaných vecí alebo ak rozdelenie pravdepodobne výrazne zníži hodnotu spoločného majetku alebo oddeleného majetku.

(Čl. 4:62 Občianskeho zákonníka)

Zánik manželstva alebo ukončenie manželského spolužitia samo o sebe nemôže ukončiť právo nájmu manžela, ktorý býva v dome v súlade s právnym titulom druhého z manželov (napr. domov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve druhého z manželov).

(Čl. 4:77 (2) Občianskeho zákonníka)

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Po ukončení bezpodielového spoluvlastníctva budú manželia zodpovední za spoločný dlh pomerne podľa ich podielu na spoločnom majetku, t. j. v pomere 50-50 %.

Ak je konkrétna vec zaťažená dlhom, ten pokrýva manžel, ktorý získal vlastníctvo veci po rozdelení.

(Čl. 4:61 (4) Občianskeho zákonníka)

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

5.3.1. V prípade, že majetkové pomery vykazujú spoločný prebytok:
- Musia byť nároky uspokojené prostredníctvom platby alebo v naturáliách?
- Ako sa takéto nároky posudzujú?
- Aká je výška vyrovnávacej platby?
- Kedy je nárok stanovený?

5.3.2. V ostatných prípadoch (ak neexistuje spoločný prebytok)?

V priebehu rozdelenia spoločného majetku, si možno nárokovať na kompenzáciu nákladov vynaložených zo spoločného majetku na oddelený majetok, z oddeleného majetku na spoločný majetok manželov a z oddeleného majetku jedného manžela na oddelený majetok druhého z manželov, vrátane vysporiadania dlhov zaťažujúcich majetok druhého z manželov. Nároky na kompenzáciu sa riešia v súlade s ustanoveniami o určenie hodnoty podielov manželov (pozri bod 5.1.).

Odškodnenie za prípadné výdavky z oddeleného majetku na úhradu spoločných nákladov možno uplatniť za výnimočných okolností.

Právo na odškodnenie nevznikne, ak sa ho manžel vzdal. Pre vzdanie sa neexistujú žiadne formálne požiadavky, avšak dôkazné bremeno spočíva na manželovi, ktorý sa na to odvoláva.

Ak výdavky vedú k  výraznému zvýšeniu hodnoty nehnuteľného majetku, manžel, oprávnený na odškodnenie, si môže robiť nárok na spoluvlastnícky podiel zodpovedajúci zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti.

Právo na odškodnenie nevznikne, ak v čase ukončenia bezpodielového spoluvlastníctva tu nie je žiadny spoločný majetok a  manžel zodpovedný za odškodnenie nemá tiež žiadny  oddelený  majetok.

(Čl. 4:59 Občianskeho zákonníka)