6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade smrti jedného z manželov majetkový režim manželov zanikne a spoločný majetok sa rozdelí podľa príslušných zásad uvedených v bode 5.1. a v súlade s ustanoveniami manželskej zmluvy. Pozostalý manžel alebo manželka dostane svoj podiel majetku a zvyšná časť spoločného majetku prechádza do pozostalosti, ktorá sa rozdelí podľa ustanovení zákona o dedičstve.

Ak sú tu potomkovia ako zákonní dedičia zosnulého manžela, má pozostalý manžel nárok na doživotné užívacie právo rodinného domova, ktorý užíval spoločne so zosnulým, vrátane nábytku a spotrebičov, a dostane rovnaký podiel ako dieťa zo zvyšku pozostalosti.

(Čl. 7:58 (1) Občianskeho zákonníka)

Ak tu nie je žiadny potomok alebo v prípade, že potomok je vylúčený z dedenia, pozostalý manžel zdedí rodinný domov, ktorý užíval spolu so zosnulým, vrátane nábytku a spotrebičov. Jednu polovica zo zvyšnej pozostalosti dedí pozostalý manžel, zatiaľ čo druhú polovicu dedia rodičia poručiteľa. Ak je rodič vylúčený z dedenia, druhý rodič a pozostalý manžel dostanú  rovnaké podiely.

(Čl. 7:60 Občianskeho zákonníka)

Pokiaľ tu nie je potomok ani rodič alebo ak sú vylúčení z dedenia, pozostalý manžel alebo manželka dostane celú pozostalosť.