8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Ustanovenia majetkových vzťahov manželov možno použiť obdobne aj na registrované partnerstvá (ktoré sa uzatvárajú len medzi osobami rovnakého pohlavia) (§ 3 ods. 1 písm. a) – c) zákona XXIX z roku 2009 o registrovaných partnerstvách a súvisiacich právnych predpisoch a o zmene a dodatkoch iných štatútov na poskytnutie dôkazu o spolužití).

Od 1. januára 2010 sú páry rovnakého pohlavia a páry zmiešaných pohlaví rovnako oprávnené požiadať o zaregistrovanie ich vzťahu u občianskoprávneho notára. Túto registráciu je potrebné odlíšiť od registrácie uvedenej v prvom odseku. Nevytvára žiadne nové práva ani povinnosti. Umožňuje len preukázať existenciu partnerstva (§ 36/E – 36/G zákona XLV z roku 2008 o určitých nesporových notárskych konaniach).

Od 15. marca 2014 môžu partneri usporiadať svoje majetkové vzťahy prostredníctvom zmluvy po dobu trvania ich partnerstva. Zmluva sa považuje za platnú, ak je vyhotovená vo forme verejnej listiny alebo súkromnej listiny spolupodpísanej advokátom. Zmluva o partnerstve môže obsahovať akékoľvek ustanovenie týkajúce sa majetkových práv, ktoré možno použiť aj pre manželské páry na základe manželskej zmluvy alebo v súlade s Občianskym zákonníkom.

Zmluvu o partnerstve sa považuje za účinnú voči tretím osobám, ak je zmluva zapísaná do vnútroštátneho registra zmlúv o partnerstve, alebo ak sú partneri schopní preukázať, že tretia osoba vedela alebo mala vedieť, že takáto zmluva existuje, vrátane jej obsahu. Ustanovenia týkajúce sa registrácie manželských zmlúv sa použijú obdobne na register zmlúv o partnerstve.

(Čl. 6:515 Občianskeho zákonníka)

Ak zmluva o partnerstve neustanovuje inak, majú partneri nezávislé postavenie pri nadobúdaní majetku  počas ich spolužitia. Ak je spolužitie ukončené, môže ktorýkoľvek z partnerov požadovať rozdelenie majetku získaného spoločne v priebehu doby spolužitia. S majetkom, ktorý by sa považoval za oddelený majetok v prípade manželstva, nemožno nakladať ako so spoločne nadobudnutým majetkom.

Partneri majú nárok na podiel zo spoločne nadobudnutého majetku predovšetkým v naturáliách, v pomere k ich príspevku. Práce v domácnosti, pri výchove dieťaťa, a tiež v podniku druhého partnera sú chápané ako príspevok k prírastku. V prípade, že podiel príspevku nemožno určiť, považujú sa za rovnaké, pokiaľ to nepredstavuje nespravodlivú finančnú stratu vo vzťahu k jednému z partnerov.

Ak nie je stanovené inak v Občianskom zákonníku, na ochranu podielu partnera v spoločne nadobudnutom majetku a na rozdelenie spoločne nadobudnutého majetku medzi partnermi sa primerane použijú ustanovenia týkajúce sa  režimu odloženého manželského bezpodielového spoluvlastníctva.

(Čl. 6:516 Občianskeho zákonníka)

Partneri môžu ešte pred vstupom do civilného partnerstva alebo v jeho priebehu uzavrieť dohodu o ďalšom využití ich spoločného domova po ukončení ich partnerstva. Dohoda sa považuje za platnú, ak bola vyhotovená vo forme verejnej listiny alebo súkromnej listiny  spolupodpísanej advokátom.

(Čl. 6:517 Občianskeho zákonníka)