9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

V prípade, že sa majetok manželov rozdeluje počas rozvodového konania, maďarské súdy budú zodpovedné aj za rozdelenie, ak majú právomoc rozhodovať v rozvodovom konaní. Právomoc rozhodovať v rozvodovom konaní sa v závislosti od prípadu určí podľa občianstva, bydliska alebo obvyklého miesta pobytu manželov. Ak nie je žiadna súvislosť s rozvodovým konaním, budú mať maďarské súdy právomoc v prípadoch majetku manželov ako aj majetku registrovaných partnerov, ak bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu ktoréhokoľvek z manželov alebo registrovaných partnerov je v Maďarsku (§ 59 ods. 2 a 3; 62/B písm. a); 62/D (2) VMPS).