1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Ak budú mať írske súdy právomoc rozhodovať v sporoch týkajúcich sa majetku manželov, vždy budú uplatňovať lex fori a teda írske právo. V prípade žiadosti o dodatočné rozhodnutie súdu pri majetkovom vyrovnaní na základe rozhodnutia  o súdnej rozluke alebo rozvode, ktoré vydal iný štát, musia írske súdy pri rozhodovaní o veci prihliadať na práva strán na dodatočné rozhodnutie súdu na základe práva tohto štátu.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Ak budú mať írske súdy právomoc rozhodovať v sporoch týkajúcich sa majetku manželov, vždy budú uplatňovať lex fori a teda írske právo. V prípade žiadosti o dodatočné rozhodnutie súdu pri majetkovom vyrovnaní na základe vyhlášky o súdnej rozluke alebo rozvode, ktoré vydal iný štát, musia írske súdy pri rozhodovaní o veci prihliadať na práva strán na dodatočné rozhodnutie súdu na základe práva tohto štátu.