2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zásada režimu spoločného majetku sa na základe írskeho práva neuplatňuje a majetok každého z manželov, ktorý vlastnil pred uzavretím manželstva alebo získal počas manželstva, zostáva jeho majetkom. Hoci neexistuje žiaden automatický nárok na majetok druhého z manželov, po rozdelení alebo rozvode si môže manžel alebo manželka bez majetku uplatniť nárok na časť alebo celý majetok, ktorý legálne vlastní druhý z manželov na základe toho, že sa takýto nárok uplatní v záujme spravodlivosti (§ 16 ods. 5 zákona o rodine z roku 1995§ 20 ods. 5 zákona o rodine (rozvode) z roku 1996), vzhľadom na okolnosti manželstva a vplyve rozhodnutia o rozluke alebo rozvode (§ 16 ods. 2 písm. a) – l) zákona o rodine z roku 1995§ 20 ods. 2 písm. a) – l) zákona o rodine (rozvode) z roku 1996).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Neexistujú žiadne podobné právne domnienky.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Manželia nie sú podľa zákonov povinní zostaviť pri uzavretí manželstva súpis majetku. V prípade žiadosti o vydanie rozhodnutia o súdnej odluke alebo rozvode so súvisiacim dodatočným rozhodnutím sú obidve strany povinné podať miestoprísažné vyhlásenie o prostriedkoch, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o ich majetku, príjme, záväzkoch, dlhoch a dôchodku (pozrite článok 59 ods. 4 rokovacieho poriadku obvodného súdu (Circuit Court Rules) z roku 2001článok 70A rokovacieho poriadku vyšších súdov (Rules of the Superior Courts) z roku 1997).

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Počas platného existujúceho manželstva je každý z manželov zodpovedný za správu svojho majetku a zvyčajne nie je potrebný súhlas druhého z manželov na správu tohto majetku alebo nakladanie s ním. Domov rodiny príslušných strán, ktorý je definovaný v § 2 ods. 1 zákona o ochrane domova rodiny z roku 1976 v znení § 54 ods. 1 zákona o rodine z roku 1995, získava osobitnú ochranu na základe írskeho práva. Dokonca aj v prípade, že domov rodiny vlastní výlučne vo svojom mene jeden z manželov, manžel, ktorý ho legálne vlastní, nesmie postúpiť domov rodiny alebo inak zabezpečiť zriadenie bremena na domov rodiny bez písomného súhlasu manžela alebo manželky, ktorý nie je jeho majiteľom (§ 3 ods. 1 zákona o ochrane domova rodiny z roku 1976). Ak dôjde k takémuto postúpeniu bez súhlasu druhého z manželov, údajné postúpenie bude neplatné (§ 3 ods. 1 zákona o ochrane domova rodiny z roku 1976). Žiadne postúpenie však nebude zrušené len z dôvodu tejto požiadavky na vyjadrenie súhlasu, ak sa postúpenie vykonáva kupujúcemu za plnú hodnotu bez oznámenia (§ 3 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane domova rodiny z roku 1976).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Neexistujú žiadne podobné transakcie.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Každý z manželov je zodpovedný za svoje dlhy, ktoré vzniknú počas manželstva, pokiaľ zmluvy neuvádzajú inak.