3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia nemajú možnosť zvoliť si majetkový režim manželov. Rozhodujúce zákonné ustanovenia platné pri rozluke a rozvode nemožno nahradiť súkromnou zmluvou uzavretou medzi manželmi. Všetky manželské zmluvy sa uzatvárajú v zmysle platných ustanovení a nemožno ich vnímať ako absolútne záväzné pre jednotlivé zmluvné strany, pretože naďalej podliehajú súhlasu alebo zmenám írskych súdov. Vo všeobecnosti sa nebudú presadzovať, ak nezabezpečujú riadne zabezpečenie pre zmluvné strany a ak je v záujme spravodlivosti nepresadzovať dohodnuté podmienky.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželské zmluvy sa musia formálne vyhotoviť formou listiny a podpísať obidvomi zmluvnými stranami. Môžu ich schváliť súdy ako schválený príkaz, ktorý udeľuje zmluve štatút a účinky  súdneho príkazu . V prípade, že sa manželská zmluva uzatvára na základe rozhodnutia súdu, jej výkon potom podlieha bežným pravidlám a očakávaniam dodržiavania rozhodnutí súdu. Vykonávanie podmienok zmluvy, ktorá nebola uzavretá na základe rozhodnutia súdu, podlieha pravidlám a mechanizmom vykonávania zmluvného práva.

Na rozdiel od manželskej rozluky rozvod nemožno dosiahnuť dohodou medzi zmluvnými stranami. Na zabezpečenie rozhodnutia o rozvode je potrebné súdne konanie a hoci sú strany schopné uzavrieť zmluvu na základe dohody týkajúcu sa vecí dodatočného rozhodnutia, tieto zmluvy majú právnu silu  len po vydaní rozhodnutia súdov.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželské zmluvy možno uzatvoriť kedykoľvek pred uzavretím manželstva alebo počas neho. Účinnosť nadobúdajú v zmysle zmluvy s ohľadom na dodržiavanie náležitých požiadaviek ustanovení rozhodujúcich právnych predpisov.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia sa môžu navzájom dohodnúť na úprave podmienok manželskej zmluvy. Jeden z manželov môže tiež požiadať súdy o dodatočné rozhodnutie v súlade s rozhodujúcimi právnymi predpismi bez ohľadu na to, či existuje zmluva. Súdy však vo všeobecnosti nebudú upravovať podmienky zmluvy, pokiaľ by to nebolo v záujme spravodlivosti.